Pensioen

De nieuwe Pensioenwet is eindelijk door het parlement aangenomen en inmiddels per 1 juli 2023 ingevoerd. Er gaat veel veranderen, niet alleen voor werknemers in loondienst maar ook voor zelfstandigen en mensen die bij hun eigen bv in dienst zijn. Vooral voor deze laatste groep zijn de mogelijkheden om pensioen op te bouwen verruimd.

Verruiming van de lijfrente-aftrek

Werknemers in loondienst zijn voor hun pensioen grotendeels afhankelijk van de keuzes die de werkgever voor hen maakt. Op dit deel van hun pensioen hebben zij dus niet zoveel invloed. Dit is anders bij het privépensioen dat geregeld wordt via het lijfrente-regime. Voor de meeste zelfstandigen is dit, naast de AOW, de enige vorm van pensioenopbouw.

Aangezien er steeds meer mensen als zelfstandige werken was er behoefte aan verruiming van het lijfrente-regime. In de uitkeringsfase was er al het nodige veranderd de afgelopen jaren, waaronder de mogelijkheid om door te beleggen. En nu is er dus ook in de opbouwfase het een en ander veranderd, zowel de jaarruimte als de reserveringsruimte zijn substantieel verruimd (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023).

In de jaarruimte is het aftrekpercentage verruimd van 13,3% naar 30% van de grondslag. Dit is nu op hetzelfde niveau gebracht als bij het werkgeverspensioen. Dit geldt ook voor het maximaal meetellende inkomen en de AOW-franchises. Dit is voor beiden nu € 128.810, respectievelijk € 16.322. (cijfers 2023).

In de reserveringsruimte is de terugwentelingsperiode verruimd van 7 jaar naar 10 jaar. En het maximale jaarlijkse aftrekbedrag is verruimd van € 8.065 (€ 15.922 voor mensen die minder dan 10 jaar voor AOW-datum zitten) naar € 38.000 voor iedereen. Tevens is de beperking van 17% van de grondslag komen te vervallen.

Ook langer doorwerken wordt beloond. Aftrek wordt toegestaan tot 5 jaar na AOW-datum. En, last but not least, de premies kunnen nog steeds worden afgetrokken over de top van uw inkomen. Dit in tegenstelling tot hypotheekrente en allerlei andere aftrekposten die slechts tegen het laagste inkomstenbelastingtarief van 37,1% afgetrokken kunnen worden.

Hoe ziet uw pensioenplan eruit?

Nu de mogelijkheden voor opbouw van een pensioen verruimd zijn, wordt de aandacht voor de waardeontwikkeling des te belangrijker. Voor veel mensen gaat het privépensioen een steeds groter deel uitmaken van hun totale vermogen. Factoren die deze waardeontwikkeling beïnvloeden zijn, naast de ontwikkeling van de financiële markten, de onderliggende rente- of beleggingsproducten, uw beleggingshorizon en de kosten.

Op de ontwikkeling van financiële markten hebt u geen invloed, maar waar u wel invloed op heeft zijn kosten, beleggingsmogelijkheden en deels ook uw beleggingshorizon. Bij CapitalCare Company hebben we oplossingen bedacht om hier invulling aan te geven. Wij combineren hierbij verschillende expertises: pensioenkennis, beleggingssimulatie, managerselectie en asset monitoring.

Uw financiële planning bepaalt de basis: hoeveel moet je nu reserveren om later het gewenste kapitaal of de gewenste uitkering te ontvangen en wat is daarbij het geschikte fiscale etiket. We rekenen met beleggingssimulatie voor u door in hoeverre het beoogde einddoel haalbaar is en welke beleggingsmix daarbij het best past. Vervolgens vindt de selectie plaats van de voor u geschikte portefeuillemanagers. Met onze AssetMonitor bewaken we rendement en risico en zorgen we dat de diverse beleggingen blijvend op elkaar worden afgestemd. Dit herhalen wij zo vaak als nodig is. Zo leveren wij maatwerk en sluiten de pensioenbeleggingen blijvend aan op de rest van uw vermogen.

Doorbeleggen na pensioendatum

In tijden met een lage rentestand kan het onvoordelig zijn om de opgebouwde waarde om te zetten in een gegarandeerde uitkering. Als u niet grotendeels afhankelijk bent van deze uitkeringen kunt u ervoor kiezen uw pensioen in de vorm van beleggingseenheden te laten uitkeren. Dit betekent wel dat de uitkeringen ieder jaar qua bedrag variëren, afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen. In combinatie met overige beleggingen en uw spaartegoeden, die dan als stootkussen fungeren, hoeft dit geen probleem te zijn. Het spreekt voor zich dat in dit geval een nauwgezette monitoring van uw vermogen van groot belang is.

Een combinatie van een gegarandeerde uitkering en een uitkering in beleggingseenheden behoort ook tot de mogelijkheden.

Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen

De basis van een goed pensioenadvies wordt gevormd door het analyseren van uw financiële positie, de risico’s die u loopt, uw kennis en ervaring met financiële producten en uw wensen en doelstellingen. Wij kijken daarbij ook naar risico’s als overlijden en arbeidsongeschiktheid. Deze risico’s worden zo nodig verzekerd. Dit kan in de vorm van een eenmalige kapitaaluitkering of in de vorm van periodieke uitkeringen.

Overzetten van uw pensioenkapitaal

Ook uw bestaande bank- en verzekeringsproducten of de in een bv ondergebrachte oudedagsvoorziening kunt u bijna altijd meenemen naar uw nieuwe pensioenplan. Dit voorkomt versnippering en vereenvoudigt het overzicht.

Heeft u een vraag of wilt u direct een oriënterend gesprek met ons hebben? Neem contact met ons op.