Tarieven

Hieronder leest u meer over de arrangementen die wij hebben samengesteld. In onze tariefstelling hanteren wij zowel uurtarieven als percentages over het vermogen. Buiten de vergoeding voor onze dienstverlening moet u ook rekening houden met externe kosten en btw.

CapitalCare Unlimited

CapitalCare Unlimited is ons meest uitgebreide arrangement en kent geen beperking in het soort belegging, de beleggingsstijl of de betrokken vermogensbeheerders. Het omvat zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde beleggingen (zoals vastgoed en private equity).

Nevendiensten als adviseren en bemiddelen bij financieringen en pensioenproducten, fiscale en juridische structurering, begeleiding bij bedrijfsoverdracht, het opzetten van estate planning (schenken en nalaten) en family office services kunnen onderdeel uitmaken van dit pakket.

Nadat de planningsfase is doorlopen en de adviezen zijn geïmplementeerd, wordt met behulp van onze Asset Monitor toezicht gehouden op de ontwikkeling van uw vermogen en de risico’s waaraan dit is blootgesteld. Periodiek meten we of u nog op koers ligt om uw doelen te behalen, of dat er bijgesteld moet worden. Is dat laatste het geval, dan voeren wij wijzigingen door en zorgen ervoor dat alles weer naar behoren wordt opgelijnd. Het spreekt voor zich dat iedere actie zorgvuldig met u wordt afgestemd.

Het arrangement bestaat uit een basispakket en een aantal uitbreidingen die naar behoefte kunnen worden ingezet. Op die manier heeft u telkens een pakket op maat. In zijn meest uitgebreide vorm creëert u op deze wijze uw eigen family office.

Het tarief voor het basispakket bedraagt een combinatie van een uurtarief en een percentage over het vermogen onder management. Het uurtarief voor het basispakket bedraagt € 125. Het procentuele deel bedraagt:

 • 0,25% per jaar over Vermogen onder Management tot € 2.500.000,
 • 0,10% over het meerdere tot € 5.000.000 en
 • 0,05% over het deel daarboven.

Minimum vermogen onder management bedraagt €1.000.000 Dit mag een combinatie zijn van vrij belegbaar vermogen en vermogen in de lijfrentesfeer. Minimum tarief bedraagt € 1.000 per kwartaal.

De uitbreidingen worden apart in rekening gebracht. Het tarief is afhankelijk van de afgenomen dienst, maar bedraagt meestal een uurtarief. Uurtarieven variëren van € 75 tot € 175.

Meer informatie over CapitalCare Unlimited

CapitalCare Comfort

Als u geen behoefte heeft aan een allesomvattend plan en voldoende heeft aan een goed gespreide portefeuille met beursgenoteerde beleggingen, dan is CapitalCare Comfort voor u de juiste keuze. De werkwijze en de volgorde in het stappenplan zijn hetzelfde als bij CapitalCare Unlimited, maar kunnen bij CapitalCare Comfort sneller en efficiënter worden uitgevoerd.

Gebruik wordt gemaakt van de beleggingsvaardigheden van de beste nationale en internationale vermogensbeheerders. Zij spreiden uw vermogen over diverse beleggingscategorieën en werelddelen waardoor een optimale mix van rendement en risico wordt bereikt. Wij stellen een mandje voor u samen van meerdere van deze vermogensbeheerders, waardoor ook het beheerdersrisico wordt gespreid. Deze best-of-class-selectie kan vervolgens worden aangevuld met thematische beleggingen om eigen accenten aan te brengen. Op deze wijze creëert u uw eigen core-satellite-strategie.

Voorwaarde is wel dat de beleggingen kunnen worden aangehouden bij een van onze partners. Wenst u na verloop van tijd uw beleggingsportefeuille uit te breiden met een ander type belegging, dan kunt u overstappen naar CapitalCare Unlimited.

Het tarief bedraagt een percentage over het beleggingsvermogen en is afhankelijk van de omvang van dat vermogen. Minimum te beleggen vermogen bedraagt € 250.000. Dit mag een combinatie zijn van vrij belegbaar vermogen en vermogen in de lijfrentesfeer. Minimum tarief bedraagt € 375 per kwartaal.

Het basistarief bedraagt een percentage over het voor u belegde vermogen volgens onderstaande staffel en geldt voor een portefeuille bestaande uit maximaal 5 profielfondsen.

 • 0,60% per jaar over het Vermogen onder Management tot € 500.000,
 • 0,30% over het meerdere tot € 1.000.000 en
 • 0,15% over het deel daarboven.

Voor uitbreidingen met thematische beleggingen of met meer beheerders geldt een opslag die afhankelijk is van de gewenste uitbreiding. Meerwerk zoals het maken van een financiële planning of ander financieel advies geschiedt tegen het monitoringtarief.

Meer informatie over CapitalCare Comfort?

CapitalCare Vermogenszorg

CapitalCare Company helpt u ook graag bij het organiseren van diensten die in het verlengde liggen van vermogensstructurering en estate planning. Dit ziet vooral op uitvoerende maatregelen in de juridische en fiscale sfeer en op organisatorische en administratieve werkzaamheden. U kunt hierbij denken aan:

 1. Opzetten en begeleiden van een familiefonds of een goede doelen stichting (ANBI)
 2. Optreden als of ondersteunen van executeurs, bewindvoerders, zakelijk gevolmachtigden, mentors of toezichthouders (alleen in combinatie met monitoring van uw beleggingen);
 3. Financiële en administratieve ondersteuning voor mensen die daar moeite mee hebben of er alleen voorstaan (alleen in combinatie met monitoring van uw beleggingen);
 4. Organiseren en monitoren van administratievoering, voor zover dit ten dienste staat aan bovengenoemde werkzaamheden;
 5. Optreden als gevolmachtigd directie van uw eigen family office (alleen als onderdeel vanCapitalCare Unlimited).

Voor deze dienstverlening geldt een uurtarief of een van tevoren afgesproken vaste fee. Uurtarieven variëren van € 75 tot € 175. Indien uw beleggingen ook door ons worden gemonitord geldt tevens een percentage over het vermogen onder monitoring. Dit percentage bedraagt:

 • 0,15% per jaar over Vermogen onder Monitoring tot € 2.500.000,
 • 0,10% over het meerdere tot € 5.000.000 en
 • 0,05% over het deel daarboven.

Het minimum tarief voor monitoring bedraagt € 500 per kwartaal.

Meer informatie over CapitalCare Vermogenszorg?

CapitalCare Advies

Als u geen of nog geen gebruik wilt maken van ons vermogensmanagement, maar wel een beroep wilt doen op onze financiële expertise, dan kan dat ook. U kunt ons inschakelen bij financieringsvraagstukken, portefeuille-analyses of het opstellen van een financieel plan.

Voor deze dienstverlening geldt een uurtarief of een van tevoren afgesproken vaste fee. Bij investeringsadviezen of begeleiding bij een financieringstraject kan ook een combinatie van een uurtarief en een percentage over het investerings- of financieringsbedrag gelden.

Uurtarief

Wij hanteren de volgende uurtarieven (excl. BTW):

 • Adviestarief: €175,-
 • Monitoringtarief: €125,-
 • Administratietarief: €75,-

Overige kosten

De vergoeding die u voor de dienstverlening van CapitalCare Company betaalt staat los van vergoedingen die partijen als vermogensbeheerders, fondshuizen, zakelijke dienstverleners en overige derden u in rekening brengen. De vergoeding van deze derden wordt direct bij u geïnd, of is verwerkt in de koers van het beleggingsfonds.

Het is voor de meeste van deze derden (wettelijk) niet toegestaan een deel van hun vergoeding aan CapitalCare Company door te betalen. Mocht dit in incidentele gevallen toch voorkomen, dan verrekenen wij dit met de vergoeding die wij aan u in rekening brengen.

Onze vermogensmanagers slagen er meestal in om gunstige prijscondities voor u te bedingen. Op deze manier voorkomt u dubbele kosten en houdt u advies en productinvulling gescheiden. Dit is van belang om belangenverstrengeling te voorkomen.

BTW

Als onze vergoeding geheel of deels aan uw bv kan worden toegerekend, dan zijn die kosten aftrekbaar voor de winstbelasting en kan de btw daarover worden verrekend.  Wij adviseren u aan uw accountant of belastingadviseur voor te leggen welke verhouding zakelijk is.

Sommige diensten zijn btw-vrij, zoals het bemiddelen in financieringen en verzekeringen en de daarmee samenhangende advisering. Wilt u een vraag stellen of direct met ons in contact komen?