Privacybeleid

Een groot deel van onze dienstverlening draait om de verwerking van vertrouwelijke informatie. Een belangrijk deel daarvan betreft persoonsgegevens. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons essentieel. In dit privacy statement geven wij weer hoe wij met deze gegevens omgaan.

Voor verdere vragen of opmerkingen, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hieronder voor onze contactgegevens.

Contactgegevens:
CapitalCare Company Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam
T: +31 20 820 87 54
E: info@capitalcarecompany.com
W: https://capitalcarecompany.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

CapitalCare Company verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in het kader van de met ons gesloten overeenkomst (zie ook onze Algemene en Bijzondere voorwaarden).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De aard van onze dienstverlening brengt met zich mee dat wij vertrouwelijke informatie van u verwerken en in bewaring nemen. U kunt daarbij denken aan financiële, juridische en fiscale informatie die wij nodig hebben ter uitvoering van de overeenkomst (zie ook onze Bijzondere voorwaarden, paragraaf 2, artikel 12). Door ondertekening van de overeenkomst die wij met elkaar sluiten geeft u daar expliciet toestemming voor.

Wij verwerken geen burgerservicenummers (BSN) in onze systemen, maar sluiten niet uit dat dit voorkomt op documenten die u ons in bewaring hebt gegeven ter uitvoering van de overeenkomst.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens als ras, kleur, gezindte, gezondheid etc. in onze systemen, maar sluiten niet uit dat dit soort informatie is op te maken uit documenten die u ons in bewaring hebt gegeven ter uitvoering van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

CapitalCare Company verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, indien u ons daarom verzoekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CapitalCare Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CapitalCare Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@capitalcarecompany.com.

Geautomatiseerde besluitvorming

CapitalCare Company neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CapitalCare Company) tussenzit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CapitalCare Company gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies worden alleen gebruikt als deze geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CapitalCare Company verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doelen, gecategoriseerd naar wettelijke grondslag.

1. op basis van de grondslag ‘Uitvoering overeenkomst’ kan het doel zijn:

 • het uitvoeren van de overeenkomst, inclusief het afhandelen van uw betaling;
 • met u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken ten behoeve van onze online-services;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

2. op basis van de grondslag ‘Wettelijke plicht’ kan het doel zijn:

 • het uitvoering geven aan administratieve- en fiscale wetten en verplichtingen;
 • het aan kunnen tonen voldaan te hebben aan onze zorgplicht jegens cliënten, voortvloeiend uit de Wet op het financieel toezicht (Wft).

3. op basis van de grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’ kan het doel zijn:

 • het commerciële belang om onze dienstverlening onder de aandacht van het publiek te brengen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CapitalCare Company hanteert onderstaande bewaartermijnen, gecategoriseerd naar wettelijke grondslag en soort persoonsgegevens.

1. op basis van de grondslag ‘Uitvoering overeenkomst’:

 • Persoonsgegevens uit cliëntdossiers. Aangezien uit de aard van onze dienstverlening volgt dat adviezen en de gevolgen daarvan tot ver in de toekomst door kunnen werken, kunnen belanghebbenden claims indienen zolang onze onderneming bestaat. Op grond hiervan bewaren wij alle voor de adviezen van belang zijnde informatie voor onbepaalde tijd. Overige informatie bewaren wij zolang dit van belang is en tot maximaal 2 jaar na het einde van de overeenkomst.
 • Persoonsgegevens uit prospectdossiers: tot 2 jaar na het laatste contactmoment met prospect.

2. op basis van de grondslag ‘Wettelijke plicht’:

 • Persoonsgegevens uit cliëntdossiers. Aangezien uit de aard van onze dienstverlening volgt dat adviezen en de gevolgen daarvan tot ver in de toekomst door kunnen werken, kunnen toezichthoudende autoriteiten ons ter verantwoording roepen zolang onze onderneming bestaat. Op grond hiervan bewaren wij alle voor de adviezen van belang zijnde informatie voor onbepaalde tijd. Overige informatie bewaren wij zolang dit wettelijk verplicht is.

3. op basis van de grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’:

 • Persoonsgegevens t.b.v. het versturen van nieuwsbrieven en/of commerciële uitingen. Tot het moment dat de geadresseerde aangeeft niet langer prijs te stellen op toezending van nieuwsbrieven en/ of commerciële uitingen. Ten behoeve van dit doel worden alleen correspondentiegegevens bewaard.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen geldt niet voor persoonsgegevens uit cliëntdossiers die bewaard worden op basis van de wettelijke grondslagen ‘Uitvoering overeenkomst’ en ‘Wettelijke plicht’.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CapitalCare Company.

Voorts heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in digitale vorm van u aanhouden, naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@capitalcarecompany.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (Machine Readable Zone), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtafhandeling

CapitalCare Company wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.