Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

De uitvoeringsfase

Van implementatie tot monitoring

Het selecteren van de juiste leveranciers, het implementeren van op elkaar afgestemde productoplossingen en het coördineren van zaken als fiscale en juridische structurering is bij CapitalCare Company een logisch vervolg op de analyse- en adviesfase.

Financiële ontzorging staat hierbij centraal en wij houden de vinger voor u aan de pols met dagelijks management. Met behulp van onze AssetMonitor bewaken wij uw rendement en risico. Niet alleen de effecten worden daarin betrokken, maar al uw vermogensbestanddelen en vooral ook de samenhang daarin. Periodiek rapporteren wij aan u en stellen wij relevante maatregelen voor. U bent en blijft ‘in control’ met volledig inzicht. U krijgt rust over uw privé financiën omdat deze professioneel en goed gemanaged zijn en u er weinig omkijken naar heeft.

Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen die in het Vermogensmanagement kunnen worden opgenomen.

 • Manager selectie, implementatie en coördinatie

  Manager selectie behelst het selecteren van de beste asset managers. Deze asset managers selecteren en beheren voor u de onderliggende beleggingen. Dit kunnen beursgenoteerde beleggingen zijn zoals aandelen en obligaties, maar ook niet-beursgenoteerde zoals onroerend goed of private equity.

  Heeft de selectie plaatsgevonden, dan zorgen wij voor vlekkeloze implementatie van de gekozen oplossingen. Formulieren worden voorbereid, contracten gecontroleerd en uitvoering zorgvuldig begeleid.

  Is fiscale- of juridische structurering onderdeel van de adviezen dan is naast selectie van de juiste partij, coördinatie van de werkzaamheden waar vaak meerdere partijen bij betrokken zijn, onze belangrijkste taak. Ook in de periode daarna nemen wij graag deze coördinerende rol op ons.

 • Overzicht en controle met de AssetMonitor

  Wanneer uw vermogen verdeeld is over verschillende asset managers en beleggingssoorten kan het een uitdaging zijn om overzicht te behouden. Met behulp van de AssetMonitor bieden wij u inzicht in de verdeling over vermogenscategorieën, de behaalde rendementen en de bijbehorende risico’s. De AssetMonitor biedt ons ook de mogelijkheid om asset managers met elkaar te vergelijken, zelfs al lijken dat soms ‘appels en peren’.

  De AssetMonitor kunt u online benaderen via de button Mijn Assets. De uitkomsten worden periodiek verwerkt in een overzichtelijke rapportage die kan worden opgeslagen in uw digitale kluis.

 • Digitale kluis

  De digitale kluis is te bereiken via de button Mijn documenten. In de digitale kluis kunnen wij belangrijke documenten voor u bewaren en ordenen. Buiten zaken als vermogensoverzichten, verzekeringspolissen, notariële akten en kopie id’s kunt u hierbij ook denken aan uw levenstestament en de protocollen die gevolgd moeten worden in geval van calamiteiten (Calamiteitenplan).

  De digitale kluis vormt een belangrijke schakel in de vermogenszorg die wij voorstaan. Het stelt ons in staat steeds up-to-date te zijn en het gewenste overzicht te bewaren. Dit is niet alleen nu belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker als u zelf niet meer in staat bent uw zaken adequaat te managen. Degenen aan wie u in dat geval uw belangen toevertrouwt beschikken dan in ieder geval over een goede back-up-voorziening. Zowel qua documentatie als persoonlijk in de vorm van de met uw zaken bekende vertrouwenspersoon bij CapitalCare Company.

  Het spreekt voor zich dat aan de veiligheid van de digitale kluis de hoogste eisen zijn gesteld. De digitale kluis is een volledig Europese private cloud oplossing en alle gegevens worden bewaard op servers binnen Nederland.

 • Risicomanagement

  Risico’s managen betekent niet zoveel mogelijk verzekeren. Risico’s worden gemanaged door ze te benoemen, een inschatting te maken van de impact die zij kunnen hebben op uw wensen en doelen en te bepalen welke maatregelen moeten worden getroffen om ze te beheersen. In het dienstverleningsdocument van CapitalCare Company is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de risico’s die verbonden zijn aan de diverse soorten beleggingen. Deze beschrijving is opgesteld door VBA beleggingsprofessionals in samenspraak met de AFM.

  Schommelingen in waarde (volatiliteit) en het niet te gelde kunnen maken van beleggingen (illiquiditeit) zijn de belangrijkste risico’s die gemanaged moeten worden. Zij zijn niet perse slecht, maar moeten wel passen binnen uw risicoprofiel. Een positief of negatief advies over een belegging zal wat ons betreft altijd afhangen van de uitkomst van zowel een objectieve als een subjectieve risicoafweging: is er objectief gezien voldoende kans om uw doelen te behalen en voelt u zich subjectief gezien, goed bij deze risico’s en begrijpt u ze ook? Inventarisatie van uw risicoprofiel geschiedt aan de hand van vragenlijsten en gesprekken. Dit is onderdeel van het Dynamisch cliëntprofiel.

  Andere niet verzekerbare risico’s kunnen worden opgevangen door uw juridische positie te optimaliseren. Denk hierbij aan huwelijkse voorwaarden en testamenten en eventueel uw bv-structuur. Indien er nog een actieve onderneming aanwezig is, kan gedacht worden aan een speciaal ondernemerstestament of een familiestatuut.

  Ook via protocollen kan op voorhand veel worden geregeld. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een levenstestament of een Calamiteitenplan. In het Calamiteitenplan kunnen zaken als noodopvolging, een beveiligingsplan, asset protection en anonimiseringsmaatregelen worden opgenomen.

  Uiteraard kan het raadzaam zijn sommige risico’s wel bij verzekeraars onder te brengen. Wij initiëren, begeleiden en coördineren alles voor u en u kunt rekenen op onze continue beschikbaarheid.

 • Dagelijks management en ontzorging

  Wat het kiezelsteentje in uw schoen is bij het wandelen, is de kleine irritatie over die automatische incasso die maar door blijft lopen, de wijziging in de polis die verkeerd is doorgevoerd en andere kleine omissies die onevenredig veel energie kosten om recht te zetten. Het financiële belang is meestal niet groot, de ergernis des temeer. Dagelijks management wil zeggen ‘getting things done’. Zorgen dat het bankverkeer soepel verloopt, de belastingadviseur op tijd de juiste informatie krijgt, overleg wordt gevoerd met vermogensbeheerders, dat afspraken nagekomen worden, zowel qua kosten als qua timing.

 • Vermogenszorg en Family office services

  Onder Vermogenszorg verrstaan wij de volgende zaken:

  1. Optreden als zakelijk gevolmachtigde of toezichthouder bij een levenstestament;
  2. Optreden als of ondersteunen van executeurs en bewindvoerders;
  3. Besturen van of toezicht houden op entiteiten als trusts, familiefondsen , goede doelen stichtingen of stichting administratiekantoren;
  4. Begeleiding bij het opstellen van een familiestatuut en het organiseren van een familieberaad.

  Family office services

  U kunt de contacten met aanbieders van de verschillende financiële producten en zakelijke diensten ook in zijn geheel aan ons uitbesteden. Wij fungeren dan als gevolmachtigd directie van uw eigen family office. Het voordeel voor u is dat u nog slechts met één partij hoeft te communiceren. Wij verzorgen de dagelijkse contacten en brengen periodiek verslag uit van de ontwikkeling van uw vermogen. Bij belangrijke (investerings-)beslissingen treden wij met u in overleg.