De uitvoeringsfase

Van implementatie tot monitoring

Het selecteren van de juiste leveranciers, het op elkaar afstemmen van productoplossingen en het implementeren van de gewenste fiscale en juridische structurering is bij CapitalCare Company een logisch vervolg op de analyse- en adviesfase.

Financiële ontzorging staat centraal. Wij houden voor u de vinger aan de pols met dagelijks management. Met behulp van onze AssetMonitor bewaken wij uw rendement en risico. Niet alleen de effecten worden daarin betrokken, maar al uw vermogensbestanddelen en vooral ook in onderlinge  samenhang. Periodiek rapporteren wij aan u en stellen wij relevante maatregelen voor. U bent en blijft ‘in control’ met volledig inzicht. U krijgt rust over uw privéfinanciën. Deze zijn professioneel en goed gemanaged en u heeft er weinig omkijken naar.

Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen die in het vermogensmanagement kunnen worden opgenomen.

 • Manager selectie, implementatie en coördinatie

  Eén van de kerntaken van een vermogensmanager is het selecteren van de beste asset managers. Deze asset managers selecteren op hun beurt de beste onderliggende beleggingen. Dit kunnen beursgenoteerde beleggingen zijn zoals aandelen en obligaties, maar ook niet-beursgenoteerde beleggingen zoals onroerend goed of private equity. Uiteraard zullen wij in deze selectie ook uw bestaande portefeuille(s) betrekken. Behalve naar de kwaliteit wordt ook naar de kosten gekeken. Vaak slagen wij erin substantiële kortingen te bedingen.

  Sommige asset managers zijn onderdeel van een bank, andere zijn zelfstandig gevestigd of maken deel uit van een fondsenhuis. Deze asset managers bevinden zich zowel binnen Nederland als daarbuiten. Heeft de selectie plaatsgevonden, dan zorgen wij voor vlekkeloze implementatie van de gekozen oplossingen. Formulieren worden voorbereid, contracten gecontroleerd, rekeningen geopend en beleggingen aangekocht.

  De beleggingen die wij voor u aankopen bij fondshuizen, worden bewaard in een op uw naam te openen effectendepot bij onze depotbank. De bijbehorende beleggingsrekening kan daarbij fungeren als centrale rekening van waaruit te beleggen gelden worden gedistribueerd naar externe partijen en waarop inkomsten binnenkomen.

 • Overzicht en controle met de AssetMonitor

  Wanneer uw vermogen verdeeld is over verschillende asset managers en beleggingssoorten kan het een uitdaging zijn om overzicht te behouden. Met behulp van de AssetMonitor bieden wij inzicht in de verdeling over vermogenscategorieën, de behaalde rendementen en de bijbehorende risico’s. De AssetMonitor biedt ons ook de mogelijkheid om asset managers met elkaar te vergelijken, zelfs al lijken dat soms ‘appels en peren’. De uitkomsten worden periodiek verwerkt in een overzichtelijke rapportage en opgeslagen in uw digitale kluis.

   

 • Digitale kluis

  In onze digitale kluis kunnen wij belangrijke documenten voor u bewaren en ordenen. Buiten zaken als vermogensoverzichten, verzekeringspolissen, notariële akten en kopie id’s kunt u hierbij denken aan uw levenstestament en de protocollen die gevolgd moeten worden in geval van calamiteiten (Calamiteitenplan).

  De digitale kluis vormt een belangrijke schakel in de vermogenszorg die wij voorstaan. Het stelt ons in staat steeds up-to-date te zijn en het gewenste overzicht te bewaren. Dit is niet alleen nu belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker als u zelf niet meer in staat bent uw zaken adequaat te managen. Degenen aan wie u in dat geval uw belangen toevertrouwt beschikken dan in ieder geval over een goede back-upvoorziening. Zowel qua documentatie als persoonlijk in de vorm van de met uw zaken bekende vertrouwenspersoon bij CapitalCare Company.

  Het spreekt voor zich dat de veiligheid van de digitale kluis aan de hoogste eisen voldoet.

 • Risicomanagement

  Risico’s managen betekent niet zoveel mogelijk verzekeren. Risico’s worden gemanaged door ze te benoemen, een inschatting te maken van de impact die zij kunnen hebben op uw wensen en doelen en te bepalen welke maatregelen moeten worden getroffen om ze te beheersen. In het dienstverleningsdocument van CapitalCare Company is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de risico’s die verbonden zijn aan de diverse soorten beleggingen. Deze beschrijving is opgesteld door VBA-beleggingsprofessionals in samenspraak met de AFM.

  Schommelingen in waarde (volatiliteit) en het niet te gelde kunnen maken van beleggingen (illiquiditeit) zijn de belangrijkste risico’s die gemanaged moeten worden. Zij zijn niet per se slecht, maar moeten wel passen binnen uw risicoprofiel. Een positief of negatief advies over een belegging zal wat ons betreft altijd afhangen van de uitkomst van zowel een objectieve als een subjectieve risicoafweging: is er objectief gezien voldoende kans om uw doelen te behalen en voelt u zich subjectief gezien, goed bij deze risico’s en begrijpt u ze ook? Inventarisatie van uw risicoprofiel geschiedt aan de hand van vragenlijsten en gesprekken. Dit is onderdeel van het dynamisch cliëntprofiel.

  Andere niet verzekerbare risico’s kunnen worden opgevangen door uw juridische positie te optimaliseren. Denk hierbij aan huwelijkse voorwaarden en testamenten en eventueel uw bv-structuur. Indien er nog een actieve onderneming aanwezig is, kan gedacht worden aan een speciaal ondernemerstestament of een familiestatuut.

  Ook via protocollen kan op voorhand veel worden geregeld. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een levenstestament of een calamiteitenplan. In het calamiteitenplan kunnen zaken als noodopvolging, een beveiligingsplan, asset protection en anonimiseringsmaatregelen worden opgenomen.

  Uiteraard kan het raadzaam zijn sommige risico’s wel bij verzekeraars onder te brengen. Wij initiëren, begeleiden en coördineren alles voor u en u kunt rekenen op onze continue beschikbaarheid.

 • Dagelijks management en ontzorging

  Wat het kiezelsteentje in uw schoen is bij het wandelen, is de kleine irritatie over die automatische incasso die maar door blijft lopen, de wijziging in de polis die verkeerd is doorgevoerd en andere kleine omissies die onevenredig veel energie kosten om recht te zetten. Het financiële belang is meestal niet groot, de ergernis des te meer. Dagelijks management wil zeggen: ‘getting things done’. Zorgen dat het bankverkeer soepel verloopt, de belastingadviseur op tijd de juiste informatie krijgt en overleg wordt gevoerd met vermogensbeheerders. Dat afspraken nagekomen worden, zowel qua kosten als qua timing.

 • Vermogenszorg en family office services

  CapitalCare Company helpt u ook graag bij het organiseren van zaken die in het verlengde liggen van vermogensstructurering en estate planning. Dit zijn vooral uitvoerende maatregelen in de juridische en fiscale sfeer en organisatorische en administratieve werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een familiefonds of een goede doelen stichting.

  Daarnaast kunt u ons inschakelen in uitvoerende, ondersteunende of toezichthoudende rollen. Denk hierbij aan executele, bewind, volmacht en mentorschap.

  U kunt ook de contacten met aanbieders van de verschillende financiële producten en zakelijke diensten volledig aan ons uitbesteden. Wij fungeren dan als gevolmachtigd directie van uw eigen family office. U hoeft in dat geval nog slechts met één partij te communiceren, namelijk met ons.

  Tarifering geschiedt via het uurtarief of een maatwerkofferte.

  Lees meer over onze Family Office