Calamiteitenplan

Vermogenszorg ziet niet alleen op goede tijden, maar ook op slechte. Misschien dat haar toegevoegde waarde dan nog wel beter tot zijn recht komt. Een goede manier om je op slechte tijden voor te bereiden is door het opstellen van een Calamiteitenplan. Maar wat is nu precies een Calamiteitenplan en wat neem je daar zoal in op?

Een Calamiteitenplan is onderdeel van het algehele risicomanagement. In dit plan neem je op welke acties ondernomen moeten worden bij calamiteiten als overlijden, vermissing, of verlies van wilsbekwaamheid (door bijvoorbeeld coma of alzheimer). Een levenstestament kan onderdeel zijn van een Calamiteitenplan.

Wie doet wat?

In een Calamiteitenplan neem je op wie bij welke calamiteit op de hoogte moet worden gesteld, wie acties kan ondernemen en waar de bijbehorende protocollen zijn terug te vinden (bijvoorbeeld in de Digitale Kluis). Veel acties kunnen niet zomaar genomen worden. Vaak dienen zij gebaseerd te zijn op juridische documenten om dit rechtsgeldig te laten zijn. Bij overlijden is dat duidelijk: het testament en eventueel een codicil. Uit de wet en het testament zal volgen wie na overlijden de zaken gaat regelen (de executeur/bewindvoerder) en op welke wijze en naar wie de nalatenschap overgaat. Bij andere calamiteiten is dit een stuk minder duidelijk. De persoon in kwestie kan nog in leven zijn en zonder concrete aanwijzingen kan het onduidelijk zijn wie op zakelijk en medisch/ persoonlijk gebied rechtsgeldig beslissingen kan nemen.

De wetgever heeft voor dit soort gevallen oplossingen bedacht. Denk hierbij aan bewindvoering, mentorschap en curatele. Dit vergt echter wel tussenkomst van een rechter en deze maatregelen zijn aan strikte regelgeving onderworpen. Wil men zaken flexibeler regelen en zonder tussenkomst van een rechter, dan kan dit via volmachten. Bijkomend voordeel hiervan is dat dit op voorhand en door de persoon in kwestie zelf is op te stellen. Een rechter kan pas achteraf worden ingeschakeld, waardoor de wensen van de betrokkene mogelijk niet meer kenbaar kunnen worden gemaakt.

Volmachten worden voornamelijk gebruikt voor zakelijke aangelegenheden. Voor medisch/ persoonlijke zaken wordt meestal gewerkt met verklaringen. Denk aan een euthanasieverklaring of een niet-behandel verklaring. Dit laatste is overigens geen juridisch document en een behandelend arts hoeft zich hier niet aan te conformeren.

Levenstestament

Volmachten en verklaringen kunnen onderhands, dus zonder tussenkomst van een rechter of notaris worden opgesteld. Dit is echter tevens een nadeel. Het komt geregeld voor dat artsen en banken de geldigheid van dergelijke documenten niet erkennen. Om aan de bezwaren van deze beroepsgroepen tegemoet te komen heeft het notariaat het levenstestament ontwikkeld en analoog aan het testamentenregister is het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) opgericht. Door tussenkomst van de notaris, deponering van de wensen in dit register en het liefst ook benoeming van een toezichthouder, zijn voor banken en artsen nu voldoende waarborgen geschapen om mee te werken aan uitvoering van de wensen van de volmachtgever. Dit betekent overigens voor artsen niet dat zij verplicht zijn medisch in te grijpen of na te laten; dit blijft hun eigen verantwoordelijkheid.

Op de site www.notaris.nl/levenstestament en op de site www.knb.nl/dossier/bescherming-ouderen-tegen-financieel-misbruik van de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) treft u veel informatie aan over het levenstestament, met onder meer een checklist.

Praktische zaken

Naast het juridisch goed vastleggen van uw wensen en de protocollen die gevolgd moeten worden in geval van calamiteiten biedt het Calamiteitenplan ook ruimte aan meer praktische zaken. Denk hierbij aan de vindplaats van sleutels, toegangscodes en wachtwoorden, een overzicht van abonnementen en lidmaatschappen die u hebt lopen, credit cards, safe loketten, automatische overschrijvingen, kostbaarheden etc. Hoe ziet uw digitale ‘footprint’ eruit? Van welke sociale media maakt u gebruik? Hebt u elders nog digitale opslagruimte in de Cloud? Waar liggen uw medische gegevens?

CapitalCare Company ondersteunt u niet alleen bij het initiëren van dit proces maar vooral ook bij de uitvoering ervan in de fase nadàt de calamiteit zich heeft voorgedaan. Wij ondersteunen niet alleen (levens)executeurs, bewindvoerders of gevolmachtigden die dit op incidentele basis op zich nemen, maar ook professionele partijen. Ondersteuning zal dan voornamelijk vermogensmanagement betreffen. Wilt u ons als zakelijke gevolmachtigde aanwijzen, dan kan dat natuurlijk ook. Voorwaarde is dan wel dat het toezicht bij derden is neergelegd. Omgekeerd kunt u ons als toezichthouder inschakelen als de uitvoering elders ligt.

Wij bewijzen u graag onze toegevoegde waarde, zeker wanneer het gecompliceerde of omvangrijke vermogens betreft. U helpen bij het managen van vermogen, de kerncompetentie van CapitalCare Company sluit daar naadloos bij aan. Zie ook CapitalCare Vermogenszorg.