De planningsfase

Van inventarisatie tot strategie

Elk adviestraject bij CapitalCare Company begint met een gedegen inventarisatie, het dynamisch cliëntprofiel.

De inventarisatie wordt minimaal eens per jaar herhaald. Indien een meer uitgebreide inventarisatie gewenst of noodzakelijk is wordt een financiële planning gemaakt of worden externe experts ingeschakeld. Vervolgens bepalen we de strategie waarmee de doelstellingen bereikt moeten worden en toetsen we de haalbaarheid met behulp van scenarioanalyse. Vermogensstructurering en estate planning kunnen onderdeel zijn van dit proces. Pas wanneer het adviestraject is afgerond buigen wij ons over de voor u geschikte productoplossingen.

Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen die opgenomen kunnen worden in uw persoonlijke vermogensplan.

 • Dynamisch cliëntprofiel

  Wij kunnen u pas echt goed van dienst zijn als wij weten wat uw doelstellingen en drijfveren zijn en waarvan u ’s nachts wakker ligt. Vaste onderdelen van het cliëntprofiel zijn uw wensen en doelen, uw financiële-, fiscale- en juridische positie, uw kennis en ervaring met financiële producten en uw risicobereidheid. Het dynamische karakter van de profilering komt tot uitdrukking in het periodiek controleren van alle uitgangspunten. Dit omvat tevens het regelmatig checken van de haalbaarheid van uw doelstellingen (beleggingssimulatie) en het monitoren van risico en rendement (AssetMonitor).

  Om te bepalen of wij u van dienst kunnen zijn, kunt u gebruik maken van de doelbepaler (oranje balkje). U kunt dit anoniem insturen en specifieke vragen over uw situatie stellen. U krijgt gegarandeerd antwoord en wellicht ook al suggesties.

 • Financiële planning en cashflowanalyse

  Wanneer een meer uitgebreide financiële analyse gewenst is, brengen wij eerst de bestaande en beoogde geldstromen in kaart. Dit kasstroomoverzicht maakt snel inzichtelijk welke toevoegingen en onttrekkingen aan het vermogen vereist zijn om uw doelen te behalen.

 • Beleggingssimulatie

  Om te bepalen welk beleggingsprofiel het best past bij de geplande toevoegingen en onttrekkingen, gebruiken wij een geavanceerde beleggingssimulator. Daarmee berekenen wij bij welke verdeling over de beleggingscategorieën de kans om uw doelstellingen te behalen het grootst is.

  Hierbij bekijken we het verwachte scenario (blauwe lijn), een ‘worst case’ scenario  (oranje lijn) en een ‘best case’ scenario (groene lijn). De beleggingssimulator is ontwikkeld in de pensioenindustrie en geschikt gemaakt voor particulier gebruik. Op basis van de economische gebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan, worden in combinatie met toekomstverwachtingen telkens 1000 scenario’s doorgerekend. Deze dataset wordt iedere maand geactualiseerd en aangepast aan de fase waarin we ons bevinden in de economische cyclus.

 • Beleggingsplan

  Zodra de doelen helder zijn en studie heeft plaatsgevonden naar de haalbaarheid (beleggingssimulatie), wordt de strategie bepaald waarmee de doelen bereikt moeten worden. De beleggingsstrategie en de verdere uitvoering daarvan, waaronder de rebalancingrules, worden opgenomen in een beleggingsplan.

  In het beleggingsplan wordt verder opgenomen welke beleggingsinstrumenten in aanmerking komen en de passendheid en geschiktheid hiervan in uw situatie. Uw risicohouding en uw kennis en ervaring met financiële producten spelen hierin een belangrijke rol. In de vermogensrapportages wordt hier telkens aan getoetst.

  Zie verder Core-Satellite strategie en Multi-Manager selectie op de pagina Beleggingsplan.

 • Fiscaal-juridische positie en vermogensstructuur

  Alvorens tot advisering en uitvoering over te gaan, kan het noodzakelijk zijn ook uw fiscaal-juridische positie nauwkeuriger in kaart te brengen. Wat is uw burgerlijke status, hoe ziet uw samenlevingsregime eruit, in welk land bent u belastingplichtig, heeft u een testament? Hoe houdt u uw vermogen aan, is er een bv of andere entiteit waar u een belang in heeft, heeft u een zakenpartner, hoe is daar de onderling samenwerking mee geregeld? Kortom, hoe ziet uw totale structuur eruit?

  Met het optimaliseren van uw vermogensstructuur kan uw netto rendement verbeterd worden en kunnen uw risico’s beter worden gespreid. Ook hier kan diversificatie lonen. Dus niet al uw eieren in één bv-mandje of in één inkomensbox positioneren, maar spreiden. Op deze wijze blijft u flexibel en kunt u makkelijker maatregelen treffen indien wetgeving wordt aangepast.

 • Nalatenschaps- en schenkingsplanning

  Vermogenszorg is niet alleen zorg voor nu, maar ook voor later. Hier geven wij invulling aan vanuit onze Family Office dienstverleningBij nalatenschaps- en schenkingsplanning, ook wel estate planning genoemd, komt vermogensoverdracht bij leven en overlijden aan de orde. Behalve besparing van belasting is vooral ook het juridisch goed vastleggen van uw wensen een belangrijk aandachtspunt. Een levenstestament en een familiefonds kunnen hier een rol in spelen, naast uw ‘gewone’ testament en de voorwaarden waaronder u samenleeft.

  Is er tevens een familiebedrijf aanwezig dan kan zorgvuldige redactie van testamenten en (huwelijkse) voorwaarden zorgen voor aanzienlijke besparingen in de erf- of schenkbelasting. Wij helpen u graag verder bij zowel de planning en structurering als bij de uitvoering en implementatie. Onderdeel hiervan is ook begeleiding bij bedrijfsopvolging en financiële educatie van volgende generaties.