Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

De planningsfase

Van inventarisatie tot strategie

Elk adviestraject bij CapitalCare Company begint met een gedegen inventarisatie: het Dynamisch Cliëntprofiel.

Dit wordt minimaal een maal per jaar herhaald. Indien een uitgebreidere inventarisatie gewenst of noodzakelijk is wordt een financiële planning gemaakt of worden externe experts ingeschakeld. Vervolgens bepalen we de strategie waarmee de doelstellingen bereikt moeten worden en toetsen we de haalbaarheid met behulp van scenarioanalyse. Vermogensstructurering en estate planning kunnen onderdeel zijn van dit proces. Pas wanneer het adviestraject is afgerond buigen wij ons over de voor u geschikte productoplossingen.

Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen die opgenomen kunnen worden in uw persoonlijke Vermogensplan.

 • Dynamisch Cliëntprofiel

  Wij kunnen u pas echt goed van dienst zijn als wij weten wat uw doelstellingen en drijfveren zijn en waar u ’s nachts van wakker ligt. Vaste onderdelen van het cliëntprofiel zijn uw wensen en doelen, uw financiële-, fiscale- en juridische positie, uw kennis en ervaring met financiële producten en uw risicobereidheid. Het dynamische karakter van de profilering komt tot uitdrukking door het periodiek controleren van alle uitgangspunten. Dit omvat tevens het regelmatig checken van de haalbaarheid van uw doelstellingen (Beleggingssimulatie) en het monitoren van risico en rendement (AssetMonitor).

  Om te bepalen of wij u van dienst kunnen zijn, kunt u gebruik maken van de doelbepaler (oranje balkje). U kunt dit anoniem insturen en specifieke vragen over uw situatie stellen. U krijgt gegarandeerd antwoord en wellicht ook al suggesties.

 • Financiële planning en Cash-flow analyse

  Wanneer een uitgebreidere financiële analyse gewenst is, brengen wij eerst de bestaande en beoogde geldstromen in kaart. Dit kasstroomoverzicht maakt snel inzichtelijk welke toevoegingen en onttrekkingen aan het vermogen vereist zijn om uw doelen te behalen.

 • Beleggingssimulatie

  Om te bepalen welk beleggingsprofiel het beste past bij de geplande toevoegingen en onttrekkingen, gebruiken wij een geavanceerde beleggingssimulator. Daarmee berekenen wij bij welke verdeling over de beleggingscategorieën de kans om uw doelstellingen te behalen het grootst is.

  Hierbij bekijken we het verwachte scenario (blauwe lijn), een ‘worst case’ scenario  (oranje lijn) en een ‘best case’ scenario (groene lijn). Deze beleggingssimulator is ontwikkeld in de pensioenindustrie en geschikt gemaakt voor particulier gebruik. Op basis van de economische gebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan, worden in combinatie met toekomstverwachtingen telkens 1000 scenario’s doorgerekend. Deze dataset wordt iedere maand geactualiseerd en aangepast aan de fase waarin we ons bevinden in de economische cyclus.

 • Portefeuille analyse

  Wilt u uw bestaande portefeuille(s) en/of een nieuw aangeboden beleggingspropositie grondig laten doorlichten, dan verrichten wij graag een uitgebreide analyse voor u. Desgewenst betrekken wij hier ook externe analisten bij. Behalve naar rendement en risico uit het verleden, wordt dan vooral gekeken naar mogelijke risico’s in de toekomst. Zaken als liquiditeit, rente- en valutarisico, tegenpartijrisico en informatierisico passeren de revue. Verder kunnen zaken als beleggingsstijl, de  specifieke voorkeuren van de portefeuillemanager (bias) of juist de blinde vlekken aan de orde komen. Dit kan vervolgens worden vergeleken met alternatieven. Uiteraard wordt ook aan het kostenelement aandacht geschonken. Vaak slagen wij erin substantiële kortingen te bedingen.

 • Fiscaal-juridische positie en vermogensstructuur

  Alvorens tot advisering en uitvoering over te gaan, kan het noodzakelijk zijn ook uw fiscaal-juridische positie nauwkeuriger in kaart te brengen. Wat is uw burgerlijke status, hoe ziet uw samenlevingsregime eruit, in welk land bent u belastingplichtig, heeft u een testament? Hoe houdt u uw vermogen aan, is er een bv of andere entiteit waar u een belang in heeft, heeft u een zakenpartner, hoe is daar de onderling samenwerking mee geregeld, kortom hoe ziet uw totale structuur eruit?

  Met het optimaliseren van uw vermogensstructuur kan uw netto rendement verbeterd worden en kunnen uw risico’s beter worden gespreid. Ook hier kan diversificatie lonen. Dus niet al uw eieren in één bv-mandje of in één inkomensbox positioneren, maar spreiden. Op deze wijze blijft u flexibel en kunt u makkelijker maatregelen treffen indien wetgeving wordt aangepast.

 • Nalatenschaps- en schenkingsplanning

  Vermogenszorg is niet alleen zorg voor nu, maar ook voor later. Bij nalatenschaps- en schenkingsplanning, ook wel estate planning genoemd, komen vermogensoverdracht bij leven en overlijden aan de orde. Behalve besparing van belasting is vooral ook het juridisch goed vastleggen van uw wensen een belangrijk aandachtpunt. Een levenstestament en een familiefonds kunnen hier een rol in spelen, naast uw ‘gewone’ testament en de voorwaarden waaronder u samenleeft.

  Is er tevens een familiebedrijf aanwezig dan kan zorgvuldige redactie van testamenten en (huwelijkse) voorwaarden zorgen voor aanzienlijke besparingen in de erf- of schenkbelasting. Wij helpen u graag verder bij zowel de planning en structurering als bij de uitvoering en implementatie. Onderdeel hiervan is ook begeleiding bij bedrijfsopvolging en financiële educatie van volgende generaties.

 • Bedrijfsoverdracht

  Een bedrijfsoverdracht kan grote gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Financiële planning en structurering kan bijdragen aan een soepele overgang. We kunnen op voorhand voor u berekenen hoeveel de onderneming moet opleveren om u financieel onafhankelijk te maken. Dit kan een belangrijk ijkpunt zijn in het onderhandelingsproces en u de nodige rust geven.

  Bedrijfsoverdracht bestaat uit vele stappen die veeleer samen een proces vormen dan dat het een momentopname is. Met vermogensstructurering kan uw onderneming in juridische en fiscale zin verkoopklaar worden gemaakt. De positie van onroerend goed en andere vermogensbestanddelen, die niet tot het kernbedrijf behoren, zullen nader onderzocht moeten worden. Ook de financieringsstructuur zal de nodige aandacht behoeven. Een te zwaar met eigen vermogen gefinancierd bedrijf vertroebelt de werkelijke waarde en kan leiden tot financiële ‘luiheid’. Met het verkoopklaar maken dient tijdig te worden begonnen.

  Na afronding van de overdracht zal vermogen rendabel gemaakt moeten worden. Dit gebeurt veelal met andere activiteiten dan u als ondernemer gewend was. Ons Vermogensmanagement en dan met name de selectie van geschikte beleggingen en het bewaken van de risico’s kan hierbij uitstekende diensten bewijzen.

 • Advies en Strategische vermogensplanning

  Zodra de doelen helder zijn en er een studie heeft plaatsgevonden naar de haalbaarheid (Beleggingssimulatie), wordt de strategie bepaald waarmee de doelen bereikt moeten  worden. Onderdeel van de Strategische vermogensplanning is mede het bepalen van de beleggingsinstrumenten (zie Beleggen zonder beperkingen) die in aanmerking komen en de passendheid en geschiktheid hiervan in uw situatie. Uw risicohouding en uw kennis en ervaring met financiële producten spelen hierin een belangrijke rol. Dit kan in korte bewoordingen worden opgenomen in de Vermogensrapportage, maar ook uitgebreider worden vastgelegd in een Beleggingsstatuut. In de Strategische vermogensplanning zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de gewenste vermogensstructurering, een eventuele bedrijfsoverdracht en de beoogde estate planning.