Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

De uitvoeringsfase

Van implementatie tot monitoring

Het selecteren van de juiste leveranciers, het implementeren van op elkaar afgestemde productoplossingen en het coördineren van zaken als fiscale en juridische structurering is bij CapitalCare Company een logisch vervolg op de analyse- en adviesfase.

Financiële ontzorging staat hierbij centraal en wij houden de vinger voor u aan de pols met dagelijks management. Met behulp van onze AssetMonitor bewaken wij uw rendement en risico. Niet alleen de effecten worden daarin betrokken, maar al uw vermogensbestanddelen en vooral ook de samenhang daarin. Periodiek rapporteren wij aan u en stellen wij relevante maatregelen voor. U bent en blijft ‘in control’ met volledig inzicht. U krijgt rust over uw privé financiën omdat deze professioneel en goed gemanaged zijn en u er weinig omkijken naar heeft.

Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen die in het Vermogensmanagement kunnen worden opgenomen.

 • Manager selectie, implementatie en coördinatie

  In zijn meest uitgebreide vorm zal een Manager-selectieprocedure betekenen dat een Request for Proposal naar een aantal partijen wordt uitgestuurd, waarna een beauty contest volgt. Na een voorselectie op basis van deskresearch zal een meeting met een aantal partijen plaatsvinden en kunt u kennis met hen maken. Na uw uiteindelijke keuze dragen wij zorg voor verdere implementatie.

  Is fiscale- of juridische structurering onderdeel van de adviezen, dan is naast selectie van de juiste partij, coördinatie van de werkzaamheden waar vaak meerdere partijen bij betrokken zijn, onze belangrijkste taak. Als uitvloeisel van nalatenschapsplanning kan het noodzakelijk zijn om executeurs en bewindvoerders te benoemen of om een trustkantoor in te schakelen. Uitvoering en coördinatie hiervan nemen wij graag op ons.

 • Overzicht en controle met de AssetMonitor

  Wanneer uw vermogen verdeeld is over verschillende portefeuillemanagers en beleggingssoorten kan het een uitdaging zijn om overzicht te behouden. Dit is bij uitstek een taak voor CapitalCare Company. Met behulp van de AssetMonitor bieden wij u inzicht in de verdeling over vermogenscategorieën, de behaalde rendementen en de bijbehorende risico’s. De AssetMonitor biedt ons ook de mogelijkheid om portefeuillemanagers met elkaar te vergelijken, zelfs al lijken dat soms ‘appels en peren’.

  De AssetMonitor kunt u online benaderen via de button Mijn Assets. De uitkomsten worden periodiek verwerkt in een overzichtelijke rapportage die kan worden opgeslagen in uw digitale kluis.

 • Digitale kluis

  De digitale kluis is te bereiken via de button Mijn documenten. In de digitale kluis kunnen wij belangrijke documenten voor u bewaren en blijvend ordenen. Buiten zaken als vermogensoverzichten, verzekeringspolissen, notariële akten en kopie id’s kunt u hierbij ook denken aan uw levenstestament en de protocollen die gevolgd moeten worden in geval van calamiteiten (Calamiteitenplan).

  De digitale kluis vormt een belangrijke schakel in de vermogenszorg die wij voorstaan. Het stelt ons in staat steeds up-to-date te zijn en het gewenste overzicht te bewaren. Dit is niet alleen nu belangrijk, maar misschien nog wel belangrijker als u zelf niet meer in staat bent uw zaken adequaat te managen. Degenen aan wie u in dat geval uw belangen toevertrouwt beschikken dan in ieder geval over een goede back-up-voorziening. Zowel qua documentatie als persoonlijk in de vorm van de met uw zaken bekende vertrouwenspersoon bij CapitalCare Company. Het spreekt voor zich dat aan de veiligheid van de digitale kluis de hoogste eisen zijn gesteld. Alle data wordt bewaard op servers binnen Europa.

 • Risicomanagement

  Risico’s managen betekent niet zoveel mogelijk verzekeren. Risico’s worden gemanaged door ze te benoemen, een inschatting te maken van de impact die zij kunnen hebben op uw wensen en doelen en te bepalen welke maatregelen moeten worden getroffen om ze te beheersen. In het dienstverleningsdocument van CapitalCare Company is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de risico’s die verbonden zijn aan de diverse soorten beleggingen. Deze beschrijving is opgesteld door VBA beleggingsprofessionals in samenspraak met de AFM.

  Schommelingen in waarde (volatiliteit) en het niet te gelde kunnen maken van beleggingen (illiquiditeit) vormen de grootste gevaren. Wij zullen daarnaast een uitgebreid risicoprofiel van u als belegger samenstellen, aan de hand van vragenlijsten en gesprekken. Dit is onderdeel van het Dynamisch cliëntprofiel. Een positief of negatief advies over een belegging zal wat ons betreft altijd afhangen van de uitkomst van zowel een objectieve als een subjectieve risicoafweging: is er objectief gezien voldoende kans om uw doelen te behalen en voelt u zich subjectief gezien, goed bij deze risico’s en begrijpt u ze ook?

  Andere, niet verzekerbare risico’s kunnen worden opgevangen door uw juridische positie op voorhand goed vast te leggen. Denk hierbij aan huwelijkse voorwaarden, aandeelhoudersovereenkomsten en testamenten. Ook via protocollen kan op voorhand veel worden geregeld. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een levenstestament of een Calamiteitenplan. In het Calamiteitenplan kunnen eveneens zaken als noodopvolging, een beveiligingsplan, asset protection en anonimiseringsmaatregelen worden opgenomen.

  Indien er nog een actieve onderneming aanwezig is, kan ook gedacht worden aan een speciaal ondernemerstestament of een familiestatuut. Uiteraard kan het raadzaam zijn sommige risico’s wel bij verzekeraars onder te brengen. Wij initiëren, begeleiden en coördineren alles voor u en u kunt rekenen op onze continue beschikbaarheid.

 • Dagelijks management en ontzorging

  Wat het kiezelsteentje in uw schoen is bij het wandelen, is de kleine irritatie over die automatische incasso die maar door blijft lopen, de wijziging in de polis die verkeerd is doorgevoerd en andere kleine omissies die onevenredig veel energie kosten om recht te zetten. Het financiële belang is meestal niet groot, de ergernis des temeer. Dagelijks management wil zeggen ‘getting things done’. Zorgen dat het bankverkeer soepel verloopt, de belastingadviseur op tijd de juiste informatie krijgt, overleg wordt gevoerd met vermogensbeheerders, dat afspraken nagekomen worden, zowel qua kosten als qua timing.

 • Uw eigen Family office

  U kunt de contacten met aanbieders van de verschillende financiële producten en zakelijke diensten ook in zijn geheel aan ons uitbesteden. Wij fungeren dan als gevolmachtigd directie van uw eigen family office. Het voordeel voor u is dat u nog slechts met één partij hoeft te communiceren. Wij verzorgen de dagelijkse contacten en brengen periodiek verslag uit van de ontwikkeling van uw vermogen. Bij belangrijke (investerings-)beslissingen treden wij met u in overleg. Voor deze dienstverlening geldt een aanvullend contract en zullen speciale volmachten moeten worden opgesteld. Voor deze dienstverlening geldt geen aanvullend tarief, maar gelden de tarieven zoals bij de diverse diensten vermeld.

  Onder het family office management kunnen ook de volgende zaken geregeld worden:

  1. begeleiding bij het opstellen van een familiestatuut en het organiseren van een familieberaad;
  2. Optreden als zakelijk gevolmachtigde of toezichthouder bij een levenstestament;
  3. Optreden als of ondersteunen van (levens)executeurs en bewindvoerders;
  4. Besturen van of toezicht houden op entiteiten als trusts, (familie)fondsen voor gemene rekening, goede doelen stichtingen of stichting administratiekantoren.