Verwachte rendementen juni 2021

Aan het begin van het kwartaal kijken we altijd achteruit: wat laten de rapportages van de diverse asset managers zien. In de tweede helft van het kwartaal kijken we vooruit. Wat mag u realistisch gezien op zowel de korte- als de middellange- en de lange termijn aan rendement verwachten.

Korte termijn: onzekerheid over inflatie en rente

Ook al weten we dat we ons niet mogen laten leiden door de waan van de dag, de verwachtingen worden voor een groot deel toch bepaald door het momentum. Dit komt duidelijk naar voren in de inflatieverwachtingen van veel analisten. Als gevolg hiervan worden rentestijgingen verwacht en ook al waargenomen. De grote vraag is echter hoe structureel dit zal zijn. Tot dusverre houden de centrale banken het erop dat dit slechts tijdelijk zal zijn en dat dit vooral een gevolg is van de extreme situatie in 2020. Ondertussen laten de aandelenmarkten zien welke kant het uitgaat als de inflatieverwachtingen toch uitkomen en de rente gaat stijgen: groeiaandelen hebben het moeilijk en waarde-aandelen lopen de opgelopen achterstand van de afgelopen jaren verder in. Welke kant het ook opgaat, het leidt in ieder geval tot toegenomen onzekerheid en dus een oplopende volatiliteit. De schokken bij digitale valuta zijn hier een exponent van. Gemiddeld genomen is de kans groot dat neutrale portefeuilles over een jaar op ongeveer hetzelfde niveau liggen als nu; de trend is zijwaarts.

Bron: Quarterly Outlook april 2021, Ortec Finance

 

Middellange termijn (komende 3 tot 5 jaar)

Na de onzekerheid in het eerste kwartaal met weer oplopende besmettingen en nieuwe virusvarianten lijkt nu de situatie in de westerse wereld onder controle. De vaccinatieprogramma’s in met name de VK en de VS werpen hun vruchten af en continentaal Europa volgt. Dit kan nog niet gezegd worden van de emerging markets met als dieptepunten Zuid-Amerika en India.

Het economisch herstel verloopt schoksgewijs, wat duidelijk zichtbaar wordt in het gebrek aan grondstoffen, chips en goedkope ‘handjes’. Het lijkt op een auto met een afgeslagen motor die weer al schokkend in beweging komt. De verwachting is dat dit nog wel enige tijd zal aanhouden en dat pas eind 2022 de aanvoerlijnen weer op orde zijn. Tot die tijd zal de volatiliteit op de beurzen ook aanhouden zo is de verwachting.

In de tussentijd blijven centrale banken accommoderen en hebben westerse overheden grote investeringsprogramma’s op stapel staan. Aan geld dus geen gebrek. Het lijkt erop dat de inflatoire krachten meer aangewakkerd worden door de huidige mismatch in vraag en aanbod, veroorzaakt door het schoksgewijs weer gang komen van de economie, dan door structurele oorzaken die een langduriger effect hebben. Voor de FED is het in ieder geval niet direct een reden om de rente te verhogen. Al met al wordt ook voor de middellange termijn voorlopig een zijwaartse, licht stijgende beweging verwacht qua gemiddelde rendementen. Recovery zeker, maar Expansion is nog met veel onzekerheden omgeven.

Bron: Quarterly Outlook april 2021, Ortec Finance

 

Lange termijn verwachtingen (10 jaar en verder)

Ook voor de langere termijn zijn de rendementsverwachtingen beperkt. Dit heeft echter meer structurele oorzaken zoals de verwachting:

  1. dat het investeringsniveau relatief laag zal blijven, onder andere door vergrijzende samenlevingen;
  2. dat de inflatie langere tijd laag zal blijven, met name door verminderde arbeidsproductiviteit;
  3. dat de lage renteomgeving daardoor nog zeer lang zal aanhouden (zie afbeelding hieronder).

Deze trend zal pas op termijn worden gekeerd zo is de verwachting. Dit gebeurt door verdere technologische ontwikkelingen, structurele hervormingen en beter presterende opkomende landen (zoals China en India). Een lange termijnbedreiging blijft de klimaatverandering.

Bron: Quarterly Outlook april 2021, Ortec Finance

 

Rendementsverwachtingen

Met welke rendementen mag u rekening houden? Dit hangt voor een groot deel af van uw beleggingshorizon en van de fase waarin wij ons bevinden in de business cycle, de conjunctuurcyclus voor de middellange termijn.

Om u concreet handvatten mee te geven voor de rendementen die u mag verwachten, hebben wij een drietal beleggingsprofielen doorgerekend bij diverse beleggingshorizonnen. Wij maken gebruik van de data en de scenarioplanner Opal van Ortec Finance. Ortec is een onafhankelijke provider van financiële data en scenario analyse software. Het bedrijf heeft geen banden met vermogensbeheerders en verkoopt geen financiële producten.

Opgemerkt zij nog dat het medianen betreft van een zeer groot aantal mogelijke scenario’s. Er bestaat een kans van 50% dat de werkelijke uitkomsten hierboven liggen, maar ook een kans van 50% dat zij lager zullen uitvallen. De meerwaarde van deze scenario’s ligt meer in de trend waarin zij zich door de tijd heen ontwikkelen.

Defensieve portefeuilles (30% aandelen wereldwijd; 35% staatsobligaties eurozone; 35% bedrijfsobligaties eurozone)

1 jaar 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit
1,3% -12,1% 1,6% 1,7% 2,0% 2,5% 3,0% 8,0%

 

Neutrale portefeuilles (50% aandelen wereldwijd; 25% staatsobligaties eurozone; 25% bedrijfsobligaties eurozone)

1 jaar 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit
1,2% -17,3% 2,5% 2,9% 3,0% 3,4% 3,8% 11,3%

 

Offensieve portefeuilles (70% aandelen wereldwijd; 15% staatsobligaties eurozone; 15% bedrijfsobligaties eurozone)

1 jaar 1 jr. min. 5 jaar 10 jaar 15 jaar 25 jaar 35 jaar Volatiliteit
1,6% -23,2% 3,5% 3,7% 3,9% 4,1% 4,6% 15,0%

Bron: Opal scenarioplanner van Ortec Finance per 20-05-2021. ‘1 jr. min.’ (1 jaar minimaal) geeft het rendement na 1 jaar weer bij sterk tegenvallende beursontwikkelingen. De verwachting is dat het rendement na 1 jaar met een waarschijnlijkheid van 97,5% boven dit niveau ligt. ‘Volatiliteit’ geeft de standaarddeviatie weer, de gevoeligheid van de portefeuille voor koersschommelingen. Groen betekent beter dan vorig kwartaal, rood slechter en grijs hetzelfde als vorig kwartaal.

Het eerste dat opvalt is dat alle verwachtingen omtrent gemiddelde rendementen verder naar beneden zijn bijgesteld. De trend is dus neerwaarts. Er zullen best nog wel pieken volgen, maar ook dalen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de huidige onzekerheid over de korte tot middellange termijn, hetgeen zichtbaar wordt in een oplopende volatiliteit.

Opmerkelijk is dat ook de langjarige gemiddelden gedaald zijn, terwijl die juist over het algemeen nauwelijks veranderen. De waan van de dag en plotselinge crises zijn er dan uitgefilterd. Deze belangrijke trendwijziging verklaart Ortec Finance door de ontwikkeling van de lange termijn rente die volgens haar lang laag zal blijven, gemiddeld 1% onder historische niveaus (zie de vorige paragraaf met lange termijn verwachtingen).

Wat betekent dit voor u?

Dat het voorlopig onrustig zal blijven en dat in- en uitstappen een risicovolle aangelegenheid zal blijken te zijn. Verder kunnen de lagere lange termijn rendementen invloed hebben op eerder geformuleerde vermogensdoelstellingen.

Moet u actie ondernemen? Ons antwoord hierop is eigenlijk altijd hetzelfde: dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw risicobereidheid. Het is daarom van belang om regelmatig te laten checken of uw uitgangssituatie en uw financiële doelstellingen nog kloppen, of uw doelstellingen nog steeds haalbaar zijn gezien gewijzigde rendementsverwachtingen en of de bijbehorende risico’s voor u aanvaardbaar zijn. Diversificatie is de enige ‘free lunch’ en met een goede cashflow planning houdt u zaakjes onder controle. Uiteraard helpen wij u hier graag bij.