Sticky inflation doet financiële markten nog geen pijn

Als onafhankelijk vermogensregisseur maken wij graag gebruik van de diensten van andere onafhankelijke partijen, zoals bijvoorbeeld Ortec Finance. Ortec Finance is een onafhankelijke provider van financiële data en scenario analyse software. Op basis van deze scenario analyses stellen onder andere pensioenfondsen en vermogensbeheerders hun portefeuilles samen. De input voor deze scenario analyses wordt geleverd door de Ortec Finance Economic Outlook. Deze outlook wordt elk kwartaal opgesteld en elke maand geactualiseerd. Dit artikel is grotendeels gebaseerd op de laatste versie van deze outlook en aangevuld met prognoserendementen uit Opal, de scenarioplanner van Ortec Finance.

Korte terugblik

Aan het begin van het jaar verwachtten de Amerikaanse financiële markten dat de inflatie snel zou dalen en dat de Amerikaanse Fed tegen het einde van het kwartaal renteverlagingen zou doorvoeren. De inflatie bleek echter hardnekkiger dan verwacht en daalde slechts marginaal. Als reactie daarop hebben de meeste centrale banken afgezien van renteverlagingen. De lange rente ging daardoor omhoog en de obligatiekoersen als gevolg daarvan omlaag.

NB de cijfers rechts geven de veranderingen weer t.o.v. vorig kwartaal

De Amerikaanse economie bleek opnieuw zeer veerkrachtig. De groei was hoger dan verwacht in het vierde kwartaal van 2023, terwijl ook het producentenvertrouwen hoog bleef. In Europa bleef de groei gematigd, maar de eerste tekenen van herstel kwamen naar voren toen de indicatoren voor de diensten- en productieactiviteit aantrokken. Hoewel de Chinese economische activiteit traag bleef, lijkt de industriële activiteit zich wel te stabiliseren.

Sterke economische cijfers, robuuste bedrijfswinsten en enthousiasme over AI-ontwikkelingen resulteerden in winsten voor aandelen uit ontwikkelde markten (zie grafiek Equity return) en lagere risico-opslagen (zie grafiek corporate Spread) op bedrijfsobligaties. Japanse aandelen presteerden beter dan andere ontwikkelde markten en bereikten een recordhoogte dankzij de verzwakking van de yen. Dit ondanks het feit dat de Bank of Japan een einde maakte aan de negatieve rentetarieven. De aandelenrendementen in Europa en Groot-Brittannië waren weliswaar positief, maar bleven achter bij die van de VS en Japan.

De brede grondstoffenmarkt kende stijgingen van zowel de energieprijzen als de edelmetalen. Meer specifiek bereikte de goudprijs een recordhoogte, te midden van aanhoudende aanboddalingen en verhoogde spanningen in het Midden-Oosten.

Vooruitzichten voor groei, inflatie en rentetarieven

Ondanks het strakke monetaire beleid ligt een zachte landing bijna binnen handbereik voor de VS, waar de inflatie blijft matigen met een beperkt banenverlies en een veerkrachtige groei. Hoewel de economische groei in de rest van de wereld gematigder is, bleven de mondiale arbeidsmarkten relatief robuust. Het lijkt erop dat de economische schade als gevolg van de buitengewone piek in de mondiale inflatie relatief beperkt blijft.

In lijn met de relatief vlakke, maar positieve economische vooruitzichten op de middellange termijn, zullen de vooruitzichten voor de bbp-groei voor Groot-Brittannië en Europa naar verwachting verbeteren ten opzichte van de huidige niveaus. Voor de VS zal een normalisatie van de recente economische rugwind optreden. De groei zal iets vertragen. Dit komt overeen met het door de grote centrale banken zorgvuldig opwaarderen van hun cumulatieve groeivoorspellingen voor 2026.

De krappe financiële omstandigheden en gematigde groeivooruitzichten duiden erop dat de kerninflatie de komende jaren zal afnemen. Zij zal de komende vijf jaar geleidelijk convergeren naar de doelstellingen van de centrale bank. De lange rente zal naar verwachting licht dalen en zich rond het huidige niveau blijven bewegen. Dit is in lijn met de verwachte afnemende inflatie en gematigde groeivooruitzichten voor de middellange termijn.

De kortetermijnrente zal naar verwachting dalen, hetgeen overeenkomt met de verwachtingen voor toekomstige monetaire versoepeling.

Vooruitzichten voor financiële activa

Een positief marktsentiment, een vertragende inflatie en een beter dan verwachte groei tillen de economische cyclus naar positief terrein. Verwacht wordt dat de economische cyclus zich de komende jaren dicht rondom het neutrale niveau zal bewegen wanneer de economische omstandigheden normaliseren en de inflatie langzaam naar beneden gaat. Dit wil zeggen dat er weinig afwijkingen worden verwacht van de normale trendmatige groei van de economie.

Vergeleken met de afgelopen kwartalen zijn de aandelenvooruitzichten op de korte termijn licht verslechterd als gevolg van het sterke afgelopen kwartaal voor aandelen. Niettemin blijven de aandelenrendementen de komende twaalf maanden positief, ondanks de vrij hoge waarderingen in enkele regionale benchmarks. De aandelenvooruitzichten op de middellange termijn verslechteren licht, omdat de economische vooruitzichten enigszins verzwakken.

De rendementsvooruitzichten op staatsobligaties verbeteren doordat uitgestelde renteverlagingen en aanhoudende economische veerkracht de lange rente relatief hooghouden. De rendementsvooruitzichten voor zowel risicovollere (High Yield) als veilige (Investment Grade) bedrijfsobligaties verslechteren het komende jaar omdat op deze obligaties minder risico-opslag betaald hoeft te worden ten opzichte van staatsobligaties.

Afsluitend: hoewel de conjunctuur hoog is, zijn de conjunctuurrisico’s wel neerwaarts gericht. Dit komt door de hoge rentes gecombineerd met vertragende economische activiteiten en verhoogde geopolitieke spanningen, zoals de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en Oekraïne.

Rendementsverwachtingen

Om deze vooruitzichten te vertalen naar cijfers en het effect daarvan op het al dan niet halen van uw doelstellingen, maken we gebruik van de Opal scenarioplanner van Ortec Finance. Onderstaand hebben wij voor een drietal beleggingsprofielen doorgerekend wat op dit moment de rendementsverwachtingen zijn bij diverse looptijden. Daarbij wordt uitgegaan van een vaste verhouding in de beleggingscategorieën Aandelen Wereld (alle landen), Staatsobligaties Eurozone, Bedrijfsobligaties Eurozone (minimaal BBB), Europese High Yield (bedrijfsobligaties onder de BBB) en Hedge Funds. Er wordt niet over- of onderwogen, wat de meeste vermogensbeheerders wel doen. De uitkomsten kunnen daardoor gebruikt worden als benchmark.

Defensieve portefeuilles

(Aandelen: 30% AC; Obligaties: 23,8% Eurozone Staat; 16,8% Eurozone Bedrijf (IG); 7% Europa High Yield; Hedge Funds: 22,4%)

1 jaar 5 jaar 15 jaar 25 jaar Volatiliteit
4,4% 4,0% 4,1% 4,1% 8,5%

Neutrale portefeuilles

(Aandelen: 50% AC; Obligaties: 17% Eurozone Staat; 12% Eurozone Bedrijf (IG); 5% Europa High Yield; Hedge Funds: 16%)

1 jaar 5 jaar 15 jaar 25 jaar Volatiliteit
4,6% 4,8% 4,8% 4,7% 11,7%

Offensieve portefeuilles

(Aandelen: 75% AC; Obligaties: 8,5% Eurozone Staat; 6% Eurozone Bedrijf (IG); 2,5% Europa High Yield; Hedge Funds: 8%)

1 jaar 5 jaar 15 jaar 25 jaar Volatiliteit
4,7% 5,7% 5,5% 5,3% 16,1%

Bron: Opal scenarioplanner van Ortec Finance per 24-05-2024. ‘Volatiliteit’ geeft de standaarddeviatie weer, de gevoeligheid van de portefeuille voor koersschommelingen. Groen betekent hoger, rood lager en grijs hetzelfde als vorige. De resultaten zijn na 1% beheerkosten.

Beleggingsscenario van portefeuille met neutraal profiel over 15 jaar

Bovenstaande uitkomsten zijn de gemiddelden van een zeer groot aantal mogelijke scenario’s. Om een idee te geven van wat dit in euro’s betekent, is hieronder de grafiek opgenomen van een neutrale portefeuille met een huidige waarde van € 1.000.000 en een looptijd van 15 jaar. Er is een kans van 50% dat de werkelijke uitkomsten boven de blauwe stip liggen (het verwachte gemiddelde rendement van 4,8% per jaar), maar ook een kans van 50% dat zij lager uitvallen. De kans dat de uiteindelijke uitkomst boven de groene stip ligt of onder de oranje is bij beide 2,5%.

NB: De getoonde bedragen zijn gecorrigeerd voor prijsinflatie en geven de koopkracht weer per heden.

Bron: Opal scenarioplanner van Ortec Finance per 24-05-2024 

Moet u actie ondernemen?

Ons antwoord hierop is eigenlijk altijd hetzelfde: dit hangt af van uw persoonlijke situatie en uw risicobereidheid. Het is daarom van belang om regelmatig te laten checken of uw uitgangssituatie en uw financiële doelstellingen nog kloppen, of uw doelstellingen nog steeds haalbaar zijn gezien gewijzigde rendementsverwachtingen en of de bijbehorende risico’s voor u aanvaardbaar zijn. Diversificatie is de enige ‘free lunch’ en met een goede cashflow planning houdt u uw zaakjes onder controle. Uiteraard helpen wij u hier graag bij!