Fiscale aspecten Coalitieakkoord

Op 15 december 2021 hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin worden de plannen en ambities voor de komende kabinetsperiode uiteengezet. In dit artikel bespreken wij enkele opvallende voorgenomen fiscale maatregelen. Dit staat los van het Belastingplan 2022, wat afgelopen week door de Eerste Kamer is aangenomen. Voor zover van toepassing zal hiernaar verwezen worden.

NB: de in het coalitieakkoord voorgenomen maatregelen betreffen slechts hoofdlijnen. Pas uit concrete wetsvoorstellen zal blijken hoe de diverse fiscale maatregelen daadwerkelijk worden vormgegeven.

Afschaffen middelingsregeling

Per 2023 wordt de middelingsregeling in de inkomstenbelasting afgeschaft. Op basis hiervan kunnen nu nog drie jaren fiscaal worden uitgemiddeld. Dit is vooral interessant bij sterk schommelende jaarlijkse inkomsten, of bij eenmalige hoge uitkeringen (bijvoorbeeld a.g.v. alimentatie of ontslag).

 Wetsvoorstel excessief lenen

Het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast, waarbij de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Eerder was al bekend geworden dat de maatregel gaat gelden vanaf het kalenderjaar 2023.

Invoeren werkelijk rendement box 3 en belasten verhuurd vastgoed

Velen keken uit naar de nieuwe plannen inzake het belasten van privévermogen. Het coalitieakkoord is wat dat betreft wel een beetje een domper. Pas per 2025 zal een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement worden ingevoerd. Vooruitlopend daarop zal per 2023 de leegwaarde-ratio worden afgeschaft, waardoor de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk. De opbrengst hiervan, samen met een extra budget van € 200 miljoen, wordt gebruikt om de vrijstelling in box 3 te verhogen naar ongeveer € 80.000. In het nieuwe box 3-stelsel zal het reële rendement worden belast. De waardeontwikkeling van vastgoed wordt aanvankelijk nog forfaitair belast, waarbij zo snel mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement.

Tot zover het voornemen van de coalitiepartners. De Eerste Kamer dacht daar duidelijk anders over bij de behandeling van het Belastingplan 2022. Op 21-12-2021 heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om zo snel mogelijk een einde te maken aan het op basis van fictief rendement belasten van vermogen dat als spaargeld wordt aangehouden (motie 35927, I).

Op 24 december 2021 is de druk nog verder opgevoerd door een uitspraak van de Hoge Raad waarin zij oordeelt dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 op stelselniveau strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Hoge Raad zegt dat het werkelijke rendement moet worden belast, maar licht niet toe hoe dit werkelijk rendement dient te worden berekend. De invulling van dat belangrijke element blijft dus nog onduidelijk. Wij verwachten dat de staatssecretaris van Financiën hierover binnenkort meer duidelijkheid zal geven. En ook dat de wet nu wel snel zal worden aangepast. Wachten tot 2025, zoals eerder aangekondigd, lijkt er niet meer bij.

Tarieven vennootschapsbelasting

In OESO-verband is afgesproken om mondiaal een minimumwinstbelastingtarief te hanteren van 15%. De nieuwe coalitie raamt dat door deze maatregelen de belastingopbrengsten toenemen, omdat bedrijven er dan eerder voor kiezen om zich in Nederland te vestigen. Mocht dit tegenvallen, dan zal worden gekeken naar andere grondslagverbreding, naar het lage vpb-tarief en/of naar de schijflengte.

NB: Voor 2022 is de mkb-schijf verlengd van € 245.000 in 2021 naar € 395.000 in 2022. Het vpb-tarief in de mkb-schijf bedraagt 15%. De schijf daarboven zou aanvankelijk een vpb-tarief van 25% kennen, maar dit is na een nota van wijziging uiteindelijk 25,8% geworden.

Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning

Met ingang van 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning afgeschaft. De komende twee jaar kan er dus nog volop ‘gejubeld’ worden. Dit jaar bedroeg de jubelton € 105.302 en in 2022 is dit € 106.671.

NB: de algemene vrijstelling voor kinderen gaat in 2022 weer omlaag. De tijdelijke verhoging met € 1.000 was ingegeven door de Coronapandemie. Dit jaar is het bedrag € 6.604 en in 2022 wordt het € 5.677.

Verhoging overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen, wordt verhoogd van 8% naar 9%. Deze maatregel wordt per 2023 ingevoerd.

Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar dit memorandum van KPMG Meijburg & Co.

 

Foto: Nu.nl