De vermogensbeheerder aan het woord

Om de vermogensbeheerders waar wij mee werken een duidelijker gezicht te geven laten wij elk kwartaal een van deze partijen aan het woord. Ingezoomd wordt telkens op een breed gespreide portefeuille met een neutraal karakter. Dergelijke portefeuilles kunnen dienst doen als hoeksteen van uw beleggingsvermogen. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek keer op keer blijkt dat de verdeling over beleggingscategorieën de belangrijkste factor is voor het uiteindelijk resultaat, besteden we in ieder interview extra aandacht aan de keuzes die hierbij gemaakt worden. Waarom worden bepaalde categorieën wel opgenomen en waarom bepaalde juist niet en hoe komt de verdeling over de gekozen categorieën tot stand.

In deze nieuwsbrief aandacht voor ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal. Dit betreft een profielfonds dat vooral belegt in Europese obligaties (45%), Europese Kortlopende Obligaties (5%), wereldwijde aandelen (45%) en vastgoedondernemingen (5%). Het fonds heeft onze bijzondere aandacht vanwege het duurzame karakter en de uitstekende resultaten in de afgelopen jaren.

ACTIAM  is een Nederlandse vermogensbeheerder die o.a. is voortgekomen uit het voormalige SNS Asset Management. Ze bieden al beleggingsfondsen aan sinds de jaren ‘90 en hebben jarenlange ervaring met duurzaam beleggen. ACTIAM behoort tot de 10 grootste Nederlandse assetmanagers en onderscheidt zich door het aanbieden van duurzame beleggingsoplossingen en lage kosten.

Het gezicht naar buiten is Corné van Zeijl, analist en strateeg en bekend van radio en tv (man met blauw pak en zwarte das). Voor dit interview spraken wij met Robert Leverink, verantwoordelijk voor business development. Wij legden hem de volgende vragen voor:

Hoe komt het dat ACTIAM al zo’n lange historie heeft op het gebied van Duurzaam beleggen?

Eén van de rechtsvoorgangers van ACTIAM is SNS Bank waar in het verleden zowel de Hollandse Koopmansbank als de Nutsspaarbank in zijn opgegaan. Sparen was toen vooral een middel om de zelfredzaamheid van Nederlanders te bevorderen. Ook verzekeraar Reaal net als ACTIAM onderdeel van Vivat heeft een rijke historie die sterke banden met de vakbeweging kende.

Hierdoor hebben we altijd al oog gehad voor factoren op sociaal/maatschappelijk gebied en op het gebied van goed bestuur. Door de jaren heen zijn hier ook factoren op het gebied van milieu en vervuiling bijgekomen. Dit heeft er toe geleid dat in het beleggingsbeleid van SNS Asset Management al nadruk werd gelegd op zogenaamde ESG factoren (Environment, Social & Governance), welke dus ook tot op de dag van vandaag bij ACTIAM het uitgangspunt vormen bij het huidige beleggingsbeleid.

Welke aanpak heeft ACTIAM om ervoor te zorgen dat beleggingen daadwerkelijk voldoen aan criteria van duurzaamheid?

De beleggingen geselecteerd op basis van ons ESG beleid. Elk bedrijf of instelling krijgt een score op ESG gebied. Hiervoor worden instrumenten gebruikt zoals screening, engagement, stemrecht en uitsluiting. We doen dat met gespecialiseerde teams en met een door ACTIAM zelf ontwikkeld ESG-dashboard. Dit unieke dashboard toont financieel rendement en de maatschappelijke impact. We laten daarmee ook zien hoe onze portefeuilles scoren op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en op onze focusthema’s Klimaat, Water en Land. Zo wordt er verantwoord belegd door ACTIAM.

Het ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt in verschillende beleggingscategorieën (om zo de risico’s te spreiden). Hoe komt de verdeling van deze categorieën tot stand en door wie wordt deze bepaald?

Het Allocatieteam van ACTIAM is verantwoordelijk voor de verdeling. Zij verrichten de nodige allocatiestudies om zo tot een optimale verdeling van beleggingscategorieën te komen. Ook wel de strategische Asset Allocatie genoemd. Tussentijds kan binnen een bandbreedte van 10% hiervan worden afgeweken indien marktomstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Deze tactische Asset Allocatie wordt bepaald door het Allocatie comité welke (minimaal) 1 keer per maand bij elkaar komt en veranderingen in de wegingen van beleggingscategorieën en regio’s kan doorvoeren. Hierbij zijn zowel leden van aandelen- als obligatieteams aanwezig. Als ook macro-economen en beleggingsstrategen.

Opvallend bij de keuze voor obligaties is de afwezigheid van high-yield obligaties en obligaties in een andere valuta dan de euro en bij de keuze voor aandelen het zeer geringe aandeel in emerging markets en alternatieve investeringen. Hoe is deze keuze tot stand gekomen?

De afwezigheid van deze categorieën is geen statutaire uitsluiting, maar een keuze van dit moment. Voor wat betreft het risicomijdende deel van de portefeuille, in dit geval veilige obligaties (minimaal BBB- rating) in euro’s, speelt daarnaast mee dat de portefeuille is gericht op de Nederlandse belegger die zijn uitgaven ook in euro’s doet. Mochten er in de toekomst kansen worden gezien in andere obligatiecategorieën dan zullen die zeker niet genegeerd worden.

Bij het risicodragende deel van de portefeuille speelt dezelfde afweging. Statutair mag er belegd worden in emerging markets, hetgeen overigens al voor een klein deel geschiedt en in alternatieve beleggingen. Op dit moment echter, na afweging van verwacht rendement, correlatie en risico op de diverse markten, wordt gekozen voor voornamelijk ontwikkelde markten.

Ook bij de verdeling van de investeringen over de ontwikkelde markten voert de beheerder een beleid dat afwijkt van de marktverdeling tussen de V.S. en Europa. Zij hanteert een verdeling van 50/50, terwijl de marktkapitalisatie van Amerikaanse bedrijven in werkelijkheid veel groter is dan die van Europese. Achtergrond hiervan is enerzijds weer de Nederlandse belegger die zijn uitgaven in euro’s doet, maar anderzijds het fenomeen dat in Europa meer duurzame bedrijven zijn te vinden.

Echte alternatieve investeringen zijn momenteel niet aanwezig. Dus geen hedgefunds, private equity of commodities. Wel een gering belang in vastgoed. In aantocht is nog een investering in micro-finance. Qua risico in te delen in het risicomijdende deel van de portefeuille, gezien de lage volatiliteit, maar aangezien het geen beurs-genoteerde beleggingen betreft een alternative.

In het laatste kwartaal van 2018 gingen de aandelenbeurzen fors onderuit. Zijn er hierdoor aanpassingen geweest in de verdeling?

Op 19 december is de investment policy committee bijeengekomen en heeft besloten de volgende tactische wijzigingen in de positionering door te voeren: 

Asset Allocatie

  • Geen wijziging. Macro indicatoren blijven verzwakken en het negatieve sentiment houdt langer aan dan wij verwacht hadden. Echter een groeivertraging (ons basisscenario) lijkt inmiddels ruim ingeprijsd bij met name aandelen. Daarnaast denken wij dat de druk op de politiek (VS-China, UK, Italië) en centrale banken intussen flink is toegenomen waardoor de kans op lichtpuntjes vanuit deze hoek ook groter wordt. Aandelen blijven licht overwogen ten opzichte van bedrijfsobligaties.

Regio Allocatie

  • De onderweging van Aandelen Noord-Amerika wordt vergroot van -1% naar -2%. De waardering voor deze regio was relatief hoog en de periode van outperformance lijkt nu ook te draaien naar underperformance.
  • Aandelen Pacific worden weer 1% overwogen. De risicopremie hiervan was flink opgelopen en de relatieve performance lijkt nu ook in het voordeel van deze regio te draaien.

Het rendement over de afgelopen 5 jaren bedroeg voor de neutrale portefeuille gemiddeld 5,6%, en was daarmee beter dan de meeste andere neutrale portefeuilles. In hoeverre is dit uitstekende resultaat te herleiden tot jullie duurzame aanpak?

De bijdrage van ons ESG geïntegreerde beleggingsbeleid heeft een positieve invloed gehad op het resultaat. Mede doordat beleggingen met een onverantwoord hoog risico zijn gemeden. Daarnaast spelen het fiscale voordeel van Nederlandse beleggingsfondsen en de lage kosten een belangrijke rol in de goede performance van onze fondsen.

Voor wie is deze portefeuille geschikt en wat bedragen de kosten?

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Neutraal past goed bij de Nederlandse (particuliere)l belegger die kiest voor een aantrekkelijk rendement met een gematigd risico. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie. De lopende kostenfactor bedraagt 0,40%. Er wordt altijd belegd binnen het profiel en ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt gekozen voor meer of minder obligaties of aandelen. Zo worden de risico’s gespreid en wordt geprofiteerd van economische ontwikkelingen over de hele wereld.