Direct contact Bel +31 (0) 20 820 87 54

Beleggen

Wij hebben geen specifieke voorkeur voor een bepaald type belegging en willen u daarom ook niet beperken in de mogelijkheden. Waar wij wel naar kijken is of met uw beleggingen een evenwichtige portefeuille kan worden samengesteld, of zij passend voor u zijn en, niet onbelangrijk, of u daar uw doelstellingen mee behaalt.

Hieronder treft u een voorbeeld aan van een Core-Satellite benadering waarbij meerdere typen beleggingen in één overkoepelende strategie worden samengebracht. Download hier het Whitepaper over onze Core-Satellite strategie.

In dit voorbeeld wordt beoogd om met een kern van 1 of meer breed gespreide beleggingsportefeuilles, de ‘Core’, het gemiddelde marktrendement te behalen, tegen lage kosten, lage volatiliteit (beweeglijkheid) en makkelijk liquide te maken beleggingen.

Daaromheen wordt vervolgens een aantal beleggingen geselecteerd, de ‘Satellites’, die voor extra rendement moeten zorgen en waarbij aanvaard wordt dat de volatiliteit hoger is of de liquiditeit lager. Het extra rendement moet dit extra risico dan compenseren, evenals de kosten die meestal hoger zijn.

Multi Manager strategie

Omdat wij er niet in geloven dat vermogensbeheerders of asset managers (wij gebruiken deze termen door elkaar) overal even goed in kunnen zijn, selecteren wij het liefst meerdere partijen. Sommige beheerders blinken uit in het selecteren van goede bedrijven (stock picking), terwijl andere weer beter zijn in het verdelen van vermogen over beleggingscategorieën (asset allocatie).

Een beheerder van beursgenoteerde effecten heeft meestal geen verstand van direct vastgoed (en omgekeerd). Terwijl beide instrumenten interessant kunnen zijn bij het samenstellen van een geschikte beleggingsportefeuille.

Vanuit kostenoogpunt bezien kan het eveneens verstandig zijn om van meerdere beheerders gebruik te maken. Concurrentie houdt de beheerders scherp en vaak zijn er dan substantiële kortingen te bedingen.

Beleggingsplan

Op basis van het strategische vermogenplan stellen wij een beleggingsplan voor u op. In dit plan doen wij een voorstel voor een aantal breed gespreide beleggingsportefeuilles (de Core), aangevuld met enkele specialistische beleggingen (de Satellites). Ieder van die portefeuilles wordt beheerd door een eigen asset manager.

Sommige asset managers zijn onderdeel van een bank, andere zijn zelfstandig gevestigd of maken deel uit van een fondsenhuis of een institutionele partij. Deze asset managers bevinden zich zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Met sommige asset managers zal een individueel contract worden gesloten, met andere nemen we deel via een beleggingsfondsstructuur of via een beleggingsplatform (ook wel depotbank of broker genoemd).

Dit laatste is meestal efficiënter en goedkoper. Daarnaast is het ook zeer geschikt voor pensioen- en lijfrentebeleggingen. Voordeel van een individueel contract kan zijn dat maatwerk mogelijk is. Er wordt dan meestal wel om een minimum vermogen gevraagd.

Wij volgen een groot aantal vermogensbeheerders met ieder hun eigen stijl en kenmerken. De rendementen en risico’s van deze beheerders worden elk kwartaal onder de loep genomen. Zie in de rubriek Nieuws het artikel ‘Beleggingsrendementen’ voor de laatste update. Indien een beheerder te lang achterblijft bij zijn Peers en daar geen acceptabele reden voor is, dan stellen wij een wijziging aan u voor.

Arrangementen

Omdat niet iedereen op dezelfde wijze wil beleggen hebben we een aantal pakketten samengesteld. Een uitgebreid pakket, een efficiënt pakket en een pakket gericht op groei met periodieke inleg. Lees hier verder.

Beleggingsinstrumenten

Om u een idee te geven van waarín u dan zoal kunt beleggen treft u onderstaand een beschrijving aan van een aantal beleggingsinstrumenten. In ons dienstverleningsdocument treft u een nog wat uitgebreidere beschrijving aan van beursgenoteerde beleggingen.

 • Liquiditeiten

  Wij gaan op zoek naar goede rentedeals voor de liquiditeiten die niet nodig zijn voor uw dagelijkse betalingsverkeer. Dit kan zijn in de vorm van termijndeposito’s of in de vorm van direct opvraagbare tegoeden. Wij zijn  continu op de hoogte  van de actuele rentestanden. Dit resulteert wat ons betreft in het selecteren van partijen die goede rentes bieden. En niet in het frequent wijzigen van spaarrekeningen, met alle administratieve ballast die daar bij hoort. Want onze ervaring is dat een aantal partijen steeds terugkeert in de top 5 of top 10 van hoogste spaarrentes.

 • Beursgenoteerde beleggingen

  Een belangrijk onderscheid bij beleggingen is die tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingen. De eerste categorie wordt ook wel public markets genoemd; de tweede private markets.

  De bekendste voorbeelden van beursgenoteerde beleggingen zijn aandelen en obligaties. Daarnaast worden aan de effectenbeurs ook afgeleide of hybride effecten verhandeld. Denk hierbij aan futures en opties. Aan de effectenbeurs worden ook beleggingsfondsen verhandeld en indexvolgende producten als trackers, etf’s en indexfondsen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar ons dienstverleningsdocument.

  De bekendste voorbeelden van niet-beursgenoteerde beleggingen zijn direct vastgoed en private equity. Niet-beursgenoteerde beleggingen staan hieronder beschreven.

  Het belangrijkste verschil tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingen is de verhandelbaarheid of liquiditeit. Door de strenge regulering op beurzen kan er bijna altijd gehandeld worden tegen meestal transparante prijzen. Een ander belangrijk verschil is dat er op beurzen  bijna doorlopend prijzen worden afgegeven, terwijl dit bij niet-beursgenoteerde effecten meestal veel minder vaak het geval is. Daardoor lijkt het dat de waarde van deze laatste categorie veel constanter is. De schokken kunnen echter ook veel groter zijn. Bij beursgenoteerde beleggingen gaat dit meestal geleidelijker.

 • Commercieel vastgoed

  De meeste proposities in commercieel vastgoed worden buiten de beurs om aangeboden. Hiervoor geldt, net zoals bij private equity, dat de verhandelbaarheid meestal beperkt is. Mocht liquiditeit voor u een belangrijk aspect zijn, dan kunt u beter via de beurs beleggen in vastgoedondernemingen. Beleggen in vastgoed kan door dit rechtstreeks aan te kopen. Alleen, of samen met anderen. Op kleine schaal kunt u dit zelf doen met bevriende relaties en vervolgens het beheer ook zelf doen of dit uitbesteden aan een beheerkantoor. Op grotere schaal gebeurt dit meestal door daarin gespecialiseerde ondernemingen. De daadwerkelijke investering komt dan op grotere afstand van uzelf te staan en het gaat meer lijken op een ‘gewoon’ aandeel of obligatie. Vastgoedproposities worden vaak via cv’s of maatschappen aangeboden, en soms ook via bv’s of nv’s.

  Tot aan de kredietcrisis was beleggen in commercieel vastgoed echt een hype. Sindsdien is het met de populariteit van vooral kantoorvastgoed sterk achteruit gegaan. Veel beleggers  kwamen erachter dat het geen sinecure is om je geld uit dergelijke fondsen terug te trekken. Ook winkelvastgoed heeft de afgelopen jaren behoorlijk aan populariteit ingeboet. Woningvastgoed, tot dan het minst populair vanwege de lagere verwachte rendementen, bleef het relatief gezien het beste doen, vooral in de Randstad. Er komt minder leegstand voor, waardoor de cash flow op niveau blijft. Wel werd er druk ervaren vanuit de financiers, die versnelde aflossingen probeerden af te dwingen. Vaak met succes waardoor er minder overbleef om te verdelen tussen de participanten.

  Inmiddels worden er weer volop vastgoedproposities aangeboden. Nieuwe populaire sectoren zijn: recreatiewoningen, studentenwoningen, zorgvastgoed, hotelvastgoed en supermarktvastgoed. Ook bij beleggen in vastgoed is spreiding over meerdere sectoren verstandig. Wij begeleiden u graag bij het zoeken naar en analyseren van dergelijke proposities. Indien nodig schakelen wij ook op dit terrein experts in (zie ook Actuele Beleggingsideeën).  Mocht er ook behoefte zijn aan financiering van vastgoed, dan zijn we u ook graag op dit terrein van dienst met advies en/of bemiddeling (zie ook Financieren).

  Binnen de categorie vastgoed kennen we nog een aantal specials: monumentaal vastgoed, NSW-landgoederen en buitenlands vastgoed. Buiten de afwegingen die sowieso al voor vastgoed gelden, komen  hier ook specifieke fiscale en juridische aspecten om de hoek  kijken. Overigens kan dit de propositie extra interessant maken, onder andere vanuit het perspectief van estate planning.

 • Private equity

  Ook buiten de beurs om zijn er voldoende mogelijkheden om te participeren in ondernemingsactiviteiten. U kunt bijvoorbeeld direct een belang nemen in een onderneming en eventueel know-how of zelfs arbeidskracht inbrengen (Informal investing). U kunt ook indirect, via een fonds of samenwerkingsverband, samen met anderen eigen vermogen aan ondernemingen ter beschikking stellen. Dit kan vanuit spreidingsoogpunt (diversificatie) verstandig zijn, zeker wanneer het gaat om bedrijven die nog in ontwikkeling zijn of waar andere grote risico’s aan kleven.

  Een belangrijk minpunt van ondernemingsvermogen dat niet aan de beurs genoteerd staat, is de beperktere verhandelbaarheid. Daar staat tegenover dat bij succesvolle afronding hoge rendementen kunnen worden behaald. Ook de afwezigheid van tussentijdse koersschommelingen wordt door beleggers vaak als voordeel ervaren. Daar staat tegenover dat periodieke herwaarderingen grote schokken kunnen veroorzaken.

  Veel private equity wordt geïnvesteerd in nieuwe technologie en in health care. Maar investeren in de ‘oude’ economie kan natuurlijk ook. Vaak gaat dat via participatiemaatschappijen. Er wordt dan kapitaal gevraagd om uit te breiden, om een turn around rond te krijgen of een management buy-out of -buy-in te faciliteren. Ook preferent aandelenvermogen in de onderneming van een opvolger valt onder deze categorie.

  CapitalCare Company krijgt regelmatig investeringsproposities aangeboden. En tegelijkertijd ook vraag naar dergelijke proposities. Wij proberen dat zo goed mogelijk te matchen en wij begeleiden beleggers graag bij hun investeringsbeslissing. Indien nodig schakelen we daarbij corporate finance specialisten in.

  Succesvol investeren in private equity hangt af van eigen kennis en betrokkenheid bij het investeringsobject, of -bij gebrek daaraan- het vinden van een goede investment manager. Gestructureerde private equity fondsen worden vaak door Zakenbanken opgezet. Het aanbod is momenteel erg schaars gezien de grote concurrentie op deze markt van institutionele beleggers die alles opkopen.

  Zie Beleggingsideeën voor het actuele aanbod.

 • Private debt

  Dit is een bonte verzameling aan beleggingsdoelen en verschijningsvormen. Ook private debt kenmerkt zich door illiquiditeit. Niet-beursgenoteerde leningen zijn minder makkelijk te gelde te maken.

  Veel vastgoed investeringsfondsen halen naast eigen vermogen in de vorm van participaties ook kapitaal op in de vorm van leningen. Beleggingsdoelen zijn veelal gerelateerd aan vastgoedinvesteringen van de inlener, maar kunnen ook worden verstrekt als ondersteuning van ondernemingsactiviteiten of financiering van een bedrijfsovolger. De minder ‘zakelijke’ leningen betreffen meestal ondersteuning in de privé-sfeer (familiehypotheken). Ook crowdfunding kan onder deze categorie worden begrepen.

  Leningen kunnen onderhands worden verstrekt, maar eventueel ook via een notariële akte, waarbij hypotheekrecht als zekerheid bedongen kan worden. Andere veel voorkomende zekerheidsrechten zijn verpanding en borgstelling.

  Wij fungeren graag als klankbord of ‘advocaat van de duivel’ om uw motieven of die van de inlener te toetsen op realiteitsgehalte en risico.

  Zie Beleggingsideeën voor het actuele aanbod.

 • Alternatieve beleggingen

  Hiertoe worden vaak ook beleggingen in vastgoed en private equity gerekend. Dan betreft het echter beleggingsfondsen die in deze categorie beleggen. De illiquiditeit van het direct investeren in dergelijke categorieën wordt dan voor een deel opgeheven. In tijden van ‘marktstress’ kan dit echter nog steeds spelen omdat de onderliggende beleggingen moeilijk te gelde te maken zijn.

  Verder vallen in deze categorie: hedgefunds, grondstoffen, infrastructuur, kunst en antiek, verzamelingen van auto’s, boten, sieraden etc., maar ook beleggingsobjecten als landbouwgrond of teakhout.

  Hedgefunds hebben nogal een negatieve klank, maar kunnen juist vaak een goede dempende werking hebben op andere beleggingscategorieën. Onbekend maakt onbemind. Veel strategieën in Hedgefunds zijn moeilijk te doorgronden, zelfs voor ervaren beleggers. Ons credo: ‘laat u niet gek maken en bij twijfel niet inhalen’. Wij kijken graag met u mee en halen er zo nodig experts bij.

  Onder grondstoffen vallen de bekende categorieën goud en olie (en tegenwoordig ook bitcoins), maar ook industriële metalen en agrarische goederen. In deze categorie was ook wijn een tijd populair; tegenwoordig is dat whisky. Dit gaat om beleggingen met zeer specifieke eigenschappen en vaak onverklaarbare koersbewegingen, meestal veroorzaakt door speculanten die met miljarden over de wereld trekken. Ook hiervoor geldt ons aanbod om als klankbord te fungeren of er specialisten bij te betrekken.

 • Duurzaam en Impactvol beleggen

  In elk type belegging, ook in private equity of in vastgoed, zijn tegenwoordig voldoende mogelijkheden voorhanden om duurzaam te beleggen (= formuleren uitsluitingscriteria/ top-down benadering) of om impact te creëren (= formuleren selectiecriteria/ bottom up benadering). We bespreken graag met u in hoeverre u dit wilt laten meewegen in uw beleggingsbeleid.

  Meer informatie vindt u in ons overzichtsartikel over duurzaam beleggen. In dit artikel wordt ook gewaarschuwd voor ‘greenwashing’ en ‘impactwashing’. De praktijk van somige partijen om een duurzaamheidsstickertje op beleggingen te plakken die dat bij nader inzien amper blijken te zijn.

 • Actuele beleggingsideeën

  In onze continue research naar beleggingsideeën lopen wij regelmatig tegen proposities aan met een tijdelijk karakter. Vaak heeft dit betrekking op vastgoedprojecten of private equity. De omvang van het project is dan de beperkende factor. Het tijdelijke karakter kan echter ook zijn ingegeven door de fase waarin de economische cyclus zich bevindt. Als Satellites kunnen dergelijke beleggingen een nuttige rol vervullen en wij brengen deze daarom regelmatig onder de aandacht bij onze relaties.

  Wilt u ook op de hoogte worden gehouden van onze beleggingsideeën dan kunt u zich inschrijven voor onze Nieuwsbrief (onderaan de pagina) of regelmatig de rubriek Actuele beleggingsideeën op de pagina Publicaties bekijken.